برگشتی به 35 سال تعهد "اَفرَن" در افغانستان : چاپ یک مجموعه از مقالات [fr]

انجمن "اَفرَن" ضمن رویداد های سی و پنجمین سالگرد خویش، یک رساله ای از مقالات را که در شماره یک صد و پنجاهُم جریده اش جمع آوری شده است، بدست نشر می سپارد. در این شماره ویژه، تحت عنوان "کتابچه 1980- 2015 "، مقالات منتخب در شش فصل تدوین یافته است : تعهد "اَفرَن"، تاریخ 35 سال اخیر افغانستان، دوسیه های "اخبار افغانستان"، جامعهء افغانی، فرانسه و افغانستان و چهره های حافظه و خاطرات. این مجموعهء 250 صفحه ای که با عکس ها و تصاویر زیبا مزین گردیده است، به قیمت 10 یورو (یا 15 یورو با هزینهء انتقال) بفروش می رسد. ضمیمه این پیام، به ورقهء فرمایش مراجعه نمایید.

PDF - 364.3 kb
(PDF - 364.3 kb)

JPEG

تاریخ نشر 17/12/2015

قسمت بالایی صفحه