"برگزیت" در منصهء عمل

بتاریخ ۲۵ نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی (۴ قوس سال ۱۳۹۷ هجری شمسی)، سران دول یا حکومات ۲۷ دولت عضو حین تدویر یک جلسه فوق العاده شورای اروپایی، یک توافقنامه ای را درمورد خروج انگلستان از اتحادیهء اروپا تأیید و تصویب کردند. با این وجود، بمنظور اینکه توافقنامه متذکره قدرت اجرایی یابد، باید از دو جناح ذیدخل قضیه، یعنی اتحادیهء اروپا و انگلستان امضأ شود. با وجود اخذ نتیجه منفی از أرای مورخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۹ میلادی (۲۵ جدی سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) در مجلس عوام انگلستان، این توافقنامه بازهم می تواند بعداً از سوی دولت انگلستان توشیح گردد. فلهذأ، امر ضروری و الزامی به نظر می رسد تا بایست خودرا در برابر همه رُخدادهای ممکنه آماده و بسیج ساخت : یعنی، عقد یک توافقنامه ذیربط از هر دو جانب یا عدم توافق.

JPEG

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه که مسئول حفاظت فرانسوییان مقیم خارج از کشور و همگامی با ایشان، و همچنان مسئول وارسی و رسیدگی به تقاضاهای ویزه خارجیانی مرتجی به انجام سیاحت در فرانسه است، یک رهنمای بدرد بخوری را بخدمت تان تقدیم می کند.

در هر حالت و شرایطی که قرار داشته باشید، در این رهنما پاسخ های بیشتر متداول را درمورد پیامدهای خروج انگلستان، درصورت توافق و یا در عدم توافقنامه و یا تمامی مصوبات احتمالی، دریافت کرده می توانید. محتوی و مفردات این رهنما نظر به تحول و تغییر اوضاع بروز می شود.

درصورت عدم دسترسی به یک توافقنامه ای، چه اتفاقی رُخ خواهد داد ؟

یک رویکار یا مسودهء قانون که از جانب آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و خانم ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپا تدوین و ارائه گردیده، به حکومت فرانسه اجازه می دهد تا بذریعهء اصدار فرامین تقنینی، در راستا تدابیر لازمه را درصورت خروج بدون توافقنامه اتخاذ نماید.

این رویکار یا مسودهء قانون بتاریخ ۳ اکتوبر سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۱ میزان سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) حین برگزاری جلسهء شورای وزرأ ارائه و معرفی گردید. اقدامات مذکور می تواند شرایط اتباع انگلیسی مقیم فرانسه، و همچنان منافع اتباع فرانسوی را احتوا کند : مثلاً، درصورت برگشت احتمالی اتباع مذکور به سرزمین فرانسه، مدنظر گرفتن معیاد بیمه و انجام کار و فعالیت در خاک انگلستان و یا هم شهادتنامه ها و مدارک مسلکی اخذ شده یا در جریان حصول در انگلستان.

جهت آمادگی بهتر برای تعمیل احتمالی نظارت و تفتیش بر سرحدات با انگلستان، اتخاذ تدابیر فوق الذکر می تواند امور انتظام و ترتیبات اماکن، ساخت و ساز یا زیربنأهای بنادر، خطوط آهن، میادین هوایی و زمینی را تسریع بخشد.

جهت دریافت معلومات جامع و مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/brexit-en-pratique/

تاریخ نشر 28/02/2019

قسمت بالایی صفحه