برگزاری کنفرانسی تحت عنوان "نشست عالی یک سیاره" (۱۲ دسامبر ۲۰۱۷ / ۲۱ قوس ۱۳۹۶)

روز موعودی برای کرهء زمین : تدویر کنفرانسی تحت عنوان "نشست عالی یک سیاره" در پاریس - فرانسه

دقیقاً دو سال بعد از عقد توافقنامهء پاریس، اعضای کنفرانسی تحت عنوان "نشست عالی یک سیاره" که بروز سه شنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی مطابق به ۲۱ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی در "سِن موسیقی، جزیرهء سُگَن، بوولوین بیانکوور" دایر گردید، کوشیدند تا بذل سعی و تلاش را با اجماع فعالان مالی عامه و خصوصی پیگیری نمایند. هدف از آن، سنجش به ابزار وسایل در قبال نوآوری، حمایت و تسریع مبارزه مشترک مان علیه تغییرات اقلیمی بود.

JPEG

رویداد مذکور برمحور چهار پَنِل اندیشه و پندار تنظیم و تدویر یافته بود. آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در اولین پَنِل اندیشه اشتراک ورزید، و درکنار آقای رِمی ریوو، رئیس کلوب جهانی بانک های انکشاف و خانم کریستالینا جورجیوا، رئیسه عمومی بانک جهانی، پَنِل مذکور را مشترکاً ریاست نمود.

تمویل راه حل ها در مقابل بی نظمی اقلیم

پَنِل اول : تغییر سطح و درجه تمویل برای عملکرد اقلیم (...)
پَنِل دوم : "سبزسازی" تمویل بنفع یک اقتصاد پایدار (...)
پَنِل سوم : تسریع عملکرد محلی و منطقوی بنفع اقلیم (...)
پَنِل چهارم : تحکیم سیاست های عامه در راستای انتقال زیست محیطی، منسجم و یکپارچه (...)

جهت دریافت معلومات جامع و مزید در زمینه : https://www.oneplanetsummit.fr/fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/the-one-planet-summit/

تاریخ نشر 12/12/2017

قسمت بالایی صفحه