برگزاری چهارمین دور برنامهء مسمأ به "شب مفکوره ها" : روز موعود ۳۱ جنوری ۲۰۱۹ / ۱۱ دلو ۱۳۹۷ [fr]

"دربرابر زمان حال" عنوان و شعار چهارمین دور برنامه موسوم به "شب مفکوره ها" است که بروز پنجشنبه ۳۱ جنوری ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۱۱ دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی تدویر می یابد. ناگفته نماند که بتاریخ ۸ جنوری (۱۸ جدی) سال جاری میلادی برنامه متذکره حین کنفرانس مطبوعاتی واقع مقر وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه – "کیِ دورسیِ"، در حضورداشت آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه ارائه و معرفی گردید.

PNG

"شب مفکوره ها" : یک روز موعود فرهنگی بین المللی

از تاریخ ایجاداش به ابتکار وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و انستیتیوت فرانسوی در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) تا امروز، برای آخرین روز پنجشنبه ماه جنوری از فیلسوفان، نویسندگان، محققین، روشنفکران، محصلین، هشداردهندگان، هنرمندان، شخصیت های سیاسی ... دعوت بعمل می آید تا تحت یک شعار یا موضوعی در سرزمین فرانسه یا در خارج از کشور گردهم آیند.

این رویداد که از سوی انستیتیوت فرانسوی هماهنگی و در همه محلات فرهنگ و دانش دایر می گردد (یعنی در مکاتب بزرگ و پوهنتون ها، انستیتیوت های تحقیقاتی، موزیم ها، مراکز فرهنگی، تئاترها، کتابخانه ها، انستیتیوت های فرانسوی و الیانس های فرانسوی...).

JPEG

در چهارچوب کنفرانس ها، ملاقات ها، مجتمع ها، میزهای مدور، نمایشات، عملکردهای عالی هنری ... و اما نیز در فورمَت یا شکل بدیع تری (مانند شبیه سازی پارلمان اروپا در مکتب متداول عالی، خلاقیت های سمعی مشترک در پاریس، سَنت – اوان...)، سخنرانان و مردم دعوت به انجام جر و بحث درمورد دیدگاه شان از عصر حاضر، و تبادل نظرات دربارهء راه حل های پیشنهادی به چالش های فردا می شوند، و آنچه درعرصهء مساوات باشد یا محیط زیست، معارف، شهرسازی، علوم، سیاست و یا فنآوری.

شعار یا عنوان منتخب امسال : "در برابر زمان حال".

این شعار برنامه امسال، ما را اقلاً به مطرح ساختن چند پرسش ذیل وامیدار :

- چگونه در برابر تعاملات عصر مان مقابله کرد (تعاملات فنآوری، اجتماعی، زیست محیطی، جغرافیای سیاسی ... ) ؟

- جهت پاسخ دهی به این چالش ها، چگونه دست اندرکار شد ؟

- در عصر فوری و آنی، چگونه در مدت زمان دراز موقف گرفت ؟

JPEG

تعهد شبکهء فرهنگی و دیپلوماتیک فرانسه

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با خدمتگزاری شبکهء دیپلوماتیک و فرهنگی اش از این ابتکار حمایت کرده و بدین منوال در طول سال ها زمینهء درخشش رویداد مذکور را فراتر از پایتخت ها فراهم ساخت. معهذأ، امسال رویدادهای سرتاسری در کشورها انسجام و تنظیم می یابد : مثلاً، ۸ شهر در تونیزیا و اسپانیا، ۹ شهر در کولمبیا... . برنامهء "شب مفکوره ها" از زمان نیز گذر کرده و خاصتاً طی ۴ شب در آرژانتین و یاهم ۵ موعد استثنأیی در ایالات متحده امریکا. (...)

جهت دریافت معلومات مزید و جامع :
https ://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/les-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2019/article/4e-edition-de-la-nuit-des-idees-rendez-vous-le-31-janvier-2019

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه