برگزاری پنجمین دور "هفتهء امریکای لاتین و کاراییب ها" (۲۵ می – ۱۰ جون ۲۰۱۸ / ۴ – ۲۰ جوزا ۱۳۹۷)

از تاریخ ۲۵ می الی ۱۰ جون ۲۰۱۸ میلادی (از ۴ تا ۲۰ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی)، برای پنجمین سال متوالی "هفتهء امریکای لاتین و کاراییب ها" در سرتاسر فرانسه بواسطهء یک برنامه غنی فرهنگی و اکادمیک، و همچنان از ورای ملاقات های سیاسی و اقتصادی جهت مطرح نمودن پیمان های مشارکتی مان در برابر چالش های جهان امروز، برگزار می گردد.

JPEG

هفتهء امریکای لاتین و کاراییب ها بخاطر تجلیل از پنجمین سالگرداش تجدید می یابد.

در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ هجری شمسی)، جهت گرامیداشت و تحکیم پیوندها میان کشورهای این منطقه و فرانسه، به ابتکار سِنا (مشرانو جرگه) جمهوری فرانسه "هفتهء امریکای لاتین و کاراییب ها" راه اندازی گردید. در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ هجری شمسی)، تحت سرپرستی آقای فرانسوا هولاند، رئیس جمهور وقت فرانسه ، این "یوم" که از سوی وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه تدویر می یابد، به "هفته" مبدل گردید. در جریان برگزاری دوره ها، "هفته" متذکره تبدیل به یک همایش مردمی و تفریحی اجتناب ناپذیر در پاریس و همچنان در تمام سرزمین فرانسه، و نیز به یک لحظهء خطیر و مهم دید و وادیدها و تشریک اندیشه ها میان امریکای لاتین، کاراییب ها و فرانسه گردید.

"هفتهء امریکای لاتین و کاراییب ها" برای این پنجمین ویرایش خودرا تجدید می کند : برای نخستین بار بتاریخ ۲۹ می (۸ جوزا)، یک سیمیناری مختص به موضوع " انرژی های تجدید پذیر و شهر پایدار، نمونه های جدید مشارکت ها میان امریکای لاتین، کاراییب ها و فرانسه"، در وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (کیِ دورسیِ) دایر گردید. به همین منوال، بروز جمعه اول جون (۱۱ جوزا)، نخستین کنفرانس – گفتمان در مقر شورای ملی برگزار شد. این رویدادها بر مواعد سنتی، چون دعوت به صرف غذای ظهر از جانب رئیس سِنا (مشرانو جرگه) بدور شخصیت های امریکای لاتین، سیمینار انستیتیوت امریکاها که امسال به مسئلهء شهر پایدار می پردازد و با همکاری آژانس انکشافی فرانسه - "ای.اف.دی." و انستیتیوت تحقیقات برای انکشاف - "ای.ار.دی." تنظیم می گردد، پذیرایی و میزبانی از سوی منزل امریکای لاتین، و یا هم مجتمع اقتصادی بین المللی تدویر یافته از سوی وزارت اقتصاد و مالیه و بانک بین الامریکایی انکشاف و سازمان همکاری و انکشاف اروپا (او.سی.دی.او.)، اضافه گردید.

یک موضوع جدید برای "هفتهء امریکای لاتین و کاراییب ها" در سال ۲۰۱۸ میلادی / ۱۳۹۷ هجری شمسی : چالش های جهانی سازی

امسال "هفتهء امریکای لاتین و کاراییب ها" دربرگیرنده لحظات اهمی برای اندیشیدن درمورد رابطه میان امریکای لاتین، کاراییب ها و فرانسه در مقابل چالش های جهان امروز است. سر از روز دوشنبه ۲۸ می (۷ جوزا)، بمناسبت یک ملاقاتی درمورد جهانی سازی که طی آن آقای جرارد لارشهِ، رئیس سِنا (مشرانو جرگه) جوایزی را به شخصیت های مختلف امریکای لاتین اعطأ نمود، این موضوع محوری رابطه میان امریکای لاتین، کاراییب ها و فرانسه مطمح بحث و مداقه قرار گرفت.

بروز سه شنبه ۲۹ می (۸ جوزا)، یک سیمیناری که در وزارت اروپا و امور خارجه دایر گردیده بود، فُرصت ارتقای پیمان های مشارکتی موجود و یا در شرف تحکیم میان امریکای لاتین و فرانسه را جهت مجادله همگانی با چالش های جهانی سازی درعرصهء انرژی های تجدید پذیر و شهر پایدار بدور فعالان حلقات رسمی، دنیای تحقیقات و شرکت ها فراهم کرد. بالاخره، شب ۲۹ می (۸ جوزا) رئیس جمهوری فرانسه شخصیت های امریکای لاتین، کاراییب ها و فرانسوییان وفادار به هفته را در کاخ اِلِیزه بحضور پذیرفت.

(...)

PNG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ameriques/la-semaine-de-l-amerique-latine-et-des-caraibes/article/5e-edition-de-la-semaine-de-l-amerique-latine-et-des-caraibes-25-05-10-06-18

تاریخ نشر 03/06/2018

قسمت بالایی صفحه