برگزاری مراسم نخستین روز ملی ادأی احترام به قربانیان دهشت افگنی [fr]

رئیس جمهوری فرانسه در پی طنین روز اروپایی گرامیداشت از قربانیان دهشت افگنی مختص به یاد از سوءقصد مورخ ۱۱ مارچ سال ۲۰۰۴ میلادی (۲۱ حوت سال ۱۳۸۲ هجری شمسی) واقع شهر مادرید، پایتخت دولت شاهی اسپانیا، تاریخ ۱۱ مارچ (۲۱ حوت) را همچون روز ملی ادأی احترام به قربانیان دهشت افگنی تعیین نمود.

JPEG

صبح روز چهارشنبه ۱۱ مارچ (۲۱ حوت)، یک مراسم خاصی بدین مناسبت در مقر سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم کابل تنظیم و تدویر یافت.

JPEG

آقای شریف کاستِل، شارژ دافیر سفارت کبرای جمهوری فرانسه که به نمایندگی از آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان این مراسم سوگواری را هدایت می نمود، به یاد، خاطرات و کارکردهای فرانسوییانی که در اثر پدیدهء شوم دهشت افگنی جانباختند، و همچنان به اتباع خارجی مقتول طی حملاتی که منافع فرانسه را آماج قرار داد، ادأی احترام و اکرام نمود.

JPEG

قبل از حفظ یک دقیقه سکوت در محل برسم حرمتگزاری، اکلیل گلی از جانب آقایان شریف کاستِل، شارژ دافیر سفارت کبرای جمهوری فرانسه، پیئر مایودون، سفیر اتحادیهء اروپا در افغانستان و کریستوف پِلئکیس، شارژ دافیر سفارت کبرای جمهوری فِدِرال آلمان مقیم جمهوری اسلامی افغانستان در پای بنأی یادبود از درگذشتگان واقع محوطهء سفارت فرانسه گذاشته شد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه