برگزاری مراسم عنعنوی ترفیع رتبه یا ارتقای مقام خاص افسران جوانی تحت تعلیمات در مکتب سواره نظام سومور – فرانسه (۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ / ۲۵ عقرب ۱۳۹۷) [fr]

بروز جمعه ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (۲۵ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی)، مراسم عنعنوی ترفیع رتبه خاص یا ارتقای مقام نمادین افسران جوانی تحت تعلیمات در مکتب سواره نظام سومور برگزار گردید.

PNG

بدین مناسبت، یک افسر افغان در حال سپری نمودن دورهء کارآموزی در مکتب، افتخار اخذ ترفیع رتبه خاص یا ارتقای مقام نمادین را از دستان هموطن اش که خودش نیز شاگرد اسبق مکتب سواره نظام سومور بود و اکنون در مأموریت نظامی سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری فرانسه در پاریس ایفای وظیفه می نماید، نصیب گردید.

این مراسم نمادین، عنعنه دیرینه ای است که از راه و رسوم طبقهء شهسواران بیادگار مانده است، و بخصوص لحظه ای را بازتاب می دهد که طی آن یک سپردار جوان به مقام شهسواری نائل آمده مفتخر می گردد.

افسر اردوی ملی افغانستان بعد از گذشتاندن ۳ سال اقامت در خاک فرانسه که از آنجمله ۲ سال را در مکاتب تعلیمات افسران در کوئکیدان سپری کرده است، حالا در سومور دوران تعلیمات خویش را به اتمام می رساند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه