برگزاری سومین جشنوارهء فلم های کوتاه محصلین هنر سینما در پوهنتون کابل (۲۶ و ۲۷ جون ۲۰۱۸ / ۵ و ۶ سرطان ۱۳۹۷)

بروزهای سه شنبه ۲۶ و چهارشنبه ۲۷ جون سال ۲۰۱۸ میلادی (۵ و ۶ سرطان سال ۱۳۹۷ هجری شمسی)، دیپارتمنت سینمای پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل، سومین جشنوارهء فلم های کوتاه محصلین هنر سینما را در پوهنتون کابل برگزار کرد.

JPEG

در این جشنواره ای مختص به فلم های کوتاه هنری، اجتماعی ... ساخته محصلین دیپارتمنت سینمای پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل، ۱۱۰ فلم کوتاه به کُمیتهء گزینش ارسال گردیده بود و از آنجمله، هیئت منصفه ۱۸ فلم را برگزید. در ایام مذکور فلم های انتخاب شده از جانب داوران ذیصلاح، بروی پردهء سینما به نمایش گذاشته شد، و بدین ترتیب به معرض دید و قضاوت شایقین و مدعوین قرار گرفت.

PNG

اینبار سومین جشنوارهء فلم های کوتاه محصلین هنر سینمای پوهنتون کابل از سوی انستیتیوت فرانسه در افغانستان – "ایفا" پشتیبانی گردید.

تاریخ نشر 02/07/2018

قسمت بالایی صفحه