برگزاری اجلاس نشست عالی یک سیاره درمورد تنوع طبیعی بتاریخ ۱۱ جنوری (۲۲ جدی) در شهر پاریس و اُنلاین : ثبت نام نمائید - [fr]

فرانسه در تفاهم و توافق با سازمان ملل متحد و بانک جهانی، اجلاس "نشست عالی یک سیاره" را درمورد تنوع طبیعی، بروز دوشنبه ۱۱ جنوری ۲۰۲۱ میلادی (۲۲ جدی ۱۳۹۹ هجری شمسی) از ساعت ۲ بعد از ظهر الی ساعت ۵ عصر (بوقت محل) در شهر پاریس تنظیم و برگزار می نماید. جهت ثبت نام و اشتراک در جلسه متذکره : http://swll.to/oneplanetsummit

PNG

منظور از تدویر این نشست عالی، تصعید اهداف مبارزه علیه فرسایش و تخریب تنوع طبیعی و آنهم در آستانهء سال جدید ۲۰۲۱ میلادی (سال ۱۴۰۰ هجری شمسی) است که شاهد رویدادهای بین المللی زیادی درمورد طبیعت خواهد بود. چهار موضوع کُلیدی ذیل برای تحفظ حیات برگزیده شد : محافظت از نظم های زیست محیطی زمینی و بحری، ارتقای زراعت زیست محیطی، بسیج تمویل های مالی برای تنوع طبیعی، ارتباط میان جنگل زدایی، گونه های نباتی و حیوانی و صحت انسان.

PNG

رویداد مذکور، سران دول، حکومت ها و همچنان روئسای سازمان های بین المللی، نهادهای مالی، بخش اقتصادی و موسسات غیر دولتی را که تعهدات متینی در راستای حفظ و احیأی مجدد تنوع طبیعی خواهند سپرد، بدور آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه گردهم آورده و محشور خواهد گردانید.

جهت دریافت معلومات مزید : https://twitter.com/francediplo/status/1346451880738762752

تاریخ نشر 07/01/2021

قسمت بالایی صفحه