برنامه آموزشی به مامورین عالی رتبه در کابل [fr]

در چارچوب همکاری های فرانسه به مامورین ارشد و در قسمت هماهنگی دولتی، برنامه آموزشی توسط مرکز آموزشی "QUALIFORM " از ۱۷ ماه سیپتامبر تا ۵ اکتوبر سال ۲۰۱۶ میلادی در کابل برگزار گردید. این برنامه به منظور توسعه آموزش مدیریت و اداره به هدف بلند سطح تونایی مامورین عالی رتبه و کارمندان مسوول برگزار گردیده بود.

JPEG

در این برنامه آموزشی متخصصین، سیل جانشیری، ریمی گومیس، برای تبادل نظر و موضوعات مرتبط به اداره و مدیرت با دفتر ریاست جمهوری، دفتر ریاست اجراییه، وزارت خانه های عدلیه و مالیه، اداره مستقل ارگان های محلی، مجلس نمایندگان و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی اشتراک دایر گردهم آمده بودند.

JPEG

در راستای این برنامه قرار است یک گروه ۲۳ نفری از مقامات، در اخیر ماه اکتوبر برای ادامه این برنامه آموزشی به فرانسه سفر نمایند. آنها بخش اول آموزش را در قسمت اداره و منجمنت سپری کرده اند. برای تداوم این برنامه اشتراک کننده گان برتر به عنوان مربی، در تشکل دفتر اداری رییس جمهور ادغام می شوند، همچنان همراه مرکز کولیفورم، داشته های شان را در افغانستان به کار خواهند گرفت.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه