برنامهء هفته سفرأ (از تاریخ ۲۹ آگست الی ۲ سپتامبر ۲۰۱۶ / از ۸ تا ۱۲ سنبله ۱۳۹۵) [fr]

از تاریخ ۲۹ آگست الی ۲ سپتامبر ۲۰۱۶ (از ۸ تا ۱۲ سنبله ۱۳۹۵)، هفته سفرأ تحت عنوان "امنیت، اراضی واروپا" در مرکز کنفرانس های وزارتی دایر خواهد گردید.

JPEG

هر روز یک مطلبی در پیوند با اولویت های کاری سیاست خارجی و گفتمان های امروزی در جامعه فرانسوی، بدینگونه در جریان مقاطع کاری و/ یا نشست های عامه که طی آن سفرأی فرانسه بحث، تبادل نظرات و گفتمان با سخنرانان بیرونی، انتخاب شدگان یا هم نمایندگان جامعهء مدنی یا سکتور خصوصی خواهند داشت، مورد مطالعه و بررسی عمیق قرار خواهد گرفت.

ابتکار عمده امسال : در طول این هفته، کاربران مجازی می توانند بوسیلهء یک بورد دیجیتالی سمعی و بصری بنام "تالار اجتماعی"، در امور و تبادل نظرات با سفرأ و شخصیت های دعوت شده سهم گیرند : بدین ترتیب، گفتگوهای مستقیم، شهادت ها، معرفی اماکن پشت صحنه و مصاحبه در صفحات شبکه های اجتماعی، جهت فراهم نمودن زمینهء فعالیت های متقابل در تمام عرصه های موضوعات مورد بحث از سوی سفرأ در طول دوره های سیمینار، پیشکش خواهد شد.

دوشنبه ۲۹ آگست مطابق به ۸ اسد : روز سفرأ - کمپنی ها

JPEG

هفته سفرأ با مطلب "تعیین سریع مواعد" بین سفرأ و روئسای کمپنی ها گشایش خواهد یافت : بعد از ظهر این روز، طی ۱۵ دقیقه مباحثه مستقیم و دو به دو، ۵۵۰ کارفرمای از قبل درج شده امسال، خواهند توانست تا رویکارهای خویش را بسطح بین الملل به معرفی گرفته، فُرصت های سکتوری رُشد را تشخیص داده یا مشکلاتی را که با آن مواجه شده اند، ارائه نمایند.

این قالب کاری، زمینهء گفتگوی مستقیم، عینی و هم شخصی را فراهم می کند : ایجاد زمینهء تماس که بعد از وقوع این رویداد، از جانب سفرأ، شعبات عرضهء خدمات شان و شرکا در صادرات، دنبال خواهد گردید.

با برنامهء "تعیین سریع مواعد"، برعلاوه کارفرمایان خواهند توانست تا بعد از ظهر همین روز با چندین سفیر ملاقات انجام دهند

سه شنبه ۳۰ آگست مطابق به ۹ اسد : روز اختصاص یافته به عام مردم

JPEG

شما می توانید در این روز بذریعهء "هشتاگ# هفته سفرأ " نیز اشتراک ورزیده یا آن را تعقیب نمایید. via le hashtag #SemaineAmbass

امسال، از ساعت ۲ بعد از ظهر تا ساعت ۷ شام، گردهمایی بدور موضوع تنوع چرخیده و از آقای لیلیان تورام، رئیس بنیاد تعلیم و تربیه علیه نژاد پرستی، منحیث شاهد بزرگ پذیرایی بعمل خواهد آمد.

گفتمان های باز در مورد خبرهای روز به مردم

روزنامه نگاران حرفوی سه گفتمانی را که در آن سفرأی برحال و در هر بخش خاص با حضور یک متخصص شناخته شده، تجارب خویش را بیان خواهند نمود، به پیش خواهند برد.
میز مدور شماره ۱ : دیپلوماسی و پناهجویی ها
میز مدور شماره ۲ : دیپلوماسی و ادیان
میز مدور شماره ۳ : دیپلوماسی و مبارزه با دهشت افگنی

رازگویی های سفرأ

موازیاً، سفرأ در یک محفل "رازگویی ها" که در آن همین سفرأ حکایاتی موَجز چند از زندگی مسلکی شان را با مردم شریک خواهند ساخت، سهم خواهند گرفت.

مرحله نهایی کانکور فصاحت و بلاغت

در آخر روز، آقایان ژان – مارک ایرو و لیلیان تورام، هیئت منصفه مرحله نهایی کانکور فصاحت و بلاغت را ریاست خواهند نمود : "اگر من وزیر امور خارجه می بودم ... ". این کانکور فصاحت به ۵ نامزد جوان مرحله نهایی مسابقه ای که در تابستان آغاز گردیده و ادامه داشت، فُرصت می دهد تا افکار و عقاید شان را در مورد چگونگی دیپلوماسی فرانسه در سال ۲۰۱۶ شرح دهند.

چهارشنبه ۳۱ آگست مطابق به ۱۰ اسد : روز دیپلوماسی و سرزمین

JPEG

تعاملات اراضی و فعالیت های مجتمع های کشوری در قلب عملکرد دیپلوماتیک قرار دارد، بخصوص زمانیکه رفت و شد افراد، سیاست صدور ویزه، همکاری در بخش اقلیم، انکشاف و یا امر ارتقای جذابیت گردشگری و اقتصادی سرزمین ها مطرح گردد. برنامهء اصلاحات اراضی که موقف بزرگ شهر و ۱۳ واحد منطقوی وسیع را خلق نمود، مسئلهء اتصال و تجانس میان سیاست خارجی و فعالیت های بیرونی مجتمع ها را به بازنگری وامی دارد.

در این چوکات معیین و در طول روز، سفرأ دربارهء مطالب فوق الذکر با فرمانداران و نیز با نمایندگان منتخب محل، روئسای واحد های منطقوی و بزرگ شهر، تبادل نظر و صحبت خواهند نمود.

لحظات خاص بیشتری که به شهر پاریس اختصاص یافته است، موضوعات نامزدی ها به بازی های المپیک در سال ۲۰۲۴ و نمایشگاه جهانی سال ۲۰۲۵ را بروی میز مذاکره خواهد کشانید.

پنجشنبه اول سپتامبر مطابق به ۱۱ اسد : روز اروپا

JPEG

مسئلهء بُعد اروپایی سیاست خارجی فرانسه در این روز مورد جر و بحث واقع خواهد شد. به ادامهء همه پرسی در انگلستان و تحرک مجدد پروژه اروپایی، آوارگی ها و مهاجرین، رُشد اقتصادی و ساحهء یورو، امنیت و مبارزه علیه دهشت افگنی : آنقدر سوژه های که دیپلوماسی کشور فرانسه در آنها نقش مرکزی دارد.

اضافه به دوره های کاری سکتوری، طی دو جلسه عمومی با اشتراک شخصیت های بارز اروپا و در حضور داشت آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی و آقای هَرلِم دِزیر، منشی دولت در امور اروپایی، سوالات اساسی در مورد آیندهء اروپا، امنیت و فعالیت های بیرونی اتحادیه آروپا مطمح بحث قرار خواهد گرفت.

جمعه ۲ سپتامبر مطابق به ۱۲ اسد : روز "وزارت امور امور خارجه و انکشاف بین المللی - ۲۱ / مائدی ۲۱"

JPEG

این فصل تبادل نظرات داخلی، بالای اجرای برنامهء اصلاحات زیر شعارء "مائدی ۲۱" که می کوشد تا ابزار دیپلوماتیک فرانسه را با تحول و تغییرات قرن بیست و یکم تطابق دهد، تمرکز خواهد داشت. سوالاتی مانند، تا ده سال آینده حرفهء دیپلومات چه خواهد بود ؟ چگونه جهانی بودن شبکهء دیپلوماتیک را در چهارچوب بودجه دائماً بیشتر متوقع حفظ کرد ؟ ....

تمام پرسش های مربوط به تمایل واقعی و عینی پلان راهبردی و دیدگاه وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه یا "کیِ دورسیِ" برای آینده، مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه