برنامهء بورس های تحصیلی حکومت فرانسه [fr]

تاریخ نهایی تسلیم دهی دوسیه های نامزدی مربوط به "بورس های تحصیلی حکومت فرانسه"، تا بروز چهارشنبه ۸ فبروری ۲۰۱۷ میلادی مطابق به ۲۰ دلو ۱۳۹۵ هجری شمسی به تعویق افتاد.

قابل یادآوری است که تنها دوسیه های تکمیل شده بشکل اوراق، به وزارت تحصیلات عالی در کابل (شعبهء"آی.تی"، منزل دوم، دفتر نمبر ۱) سپرده می شود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه