برنامهء برق رسانی به ولایت کاپیسا

افغانستان قسمت عمده برق خودرا از کشورهای همسایه بخصوص از ازبَکستان (%70)، ترکمَنستان و هم از ایران وارد می کند. اوسط میزان وصل برق %28 می باشد و آن هم با تفاوت فاحش بین ساحات شهری که تقریباً %100 مستفید از انرژی برق اند، و بعضی ولایاتی که هیچ از نعمت برق برخوردار نیستند.

در سال 2009، فرانسه برنامهء برق رسانی در ولایت کاپیسا را که تا آن زمان با شبکهء ملی وصل نبود، آغاز کرد.

بین ماه های اپریل 2011 و آگست 2013، کار اتصال با شبکهء برق محمود راقی مرکز ولایت یادشده و قریه های که درمسیر سرک محوری محمود راقی - نجراب واقع شده اند، انجام پذیرفت.

یک فازجدید این برنامه که به دو بستهء تخنیکی جدا می شود، در سال 2014 آغاز گردید :

* بسته اول : ساخت یک لین انتقال برق با فشار بُلند (KV 110)، بطول 44 کیلومتر بین بند برق آبی نغلو و ولسوالی نجراب و اعمار یک سَب ستیشن تغییر برق با فشار بُلند/ فشارمتوسط (KV 20) در احمد بیگ.

* بسته دوم : ساخت یک شبکهء تقسیم برق با فشار متوسط ( KV 20)، بطول 60 کیلومتر بین نجراب و تگاب و وصل نمودن 3800 خانوار با برقی به فشار پایین (KV 4،0).

یک و نیم سال بعد از شروع کار، ساخت شبکهء تقسیم برق تقریباً به پایه اکمال رسیده است، اما از 28 ترانسفورمر، دو تای آن که نزدیک مرکز شهرک تگاب قرار دارد، بایستی اعمار گردد. رویکار مذکور در این منطقه با مقاومت های مواجه می شود، زیرا اگر بهره مند شدن ازانرژی برق شرایط زندگی را بهبود می بخشد و زمینهء انکشاف فعالیت های اقتصادی را مساعد می سازد، اما دربء دسترسی به معلومات و گشایش و شناخت جهان را نیز بذریعهء تیلفون های سیار و تیلویزیون ها از ورای اقمار مصنوعی، می گشاید.

کارِ کندن کاری برای نصب پایه های برق در طول مسیر لین انتقال نیروی برقِ با فشار بُلند جریان دارد. 8 ماه تأخیر بدلیل شرایط امنیتی در پیشرفت این فاز پروژه رُخ داده است ؛ شورشیان مانع ورود شرکت ساختمانی در محل می شوند.

در نجراب، ساخت سب ستیشن تغییر برق با فشار بُلند و با فشار متوسط، بطور عادی به پیش برده می شود.

کارِ شروع جریان برق شبکه متذکره در ختم سال 2016 پیش بینی شده است.

JPEG

تاریخ نشر 11/10/2015

قسمت بالایی صفحه