برنامهء آموزش دهی به مأمورین بُلند رتبه ادارات افغانستان

در چوکات تعهد شراکت با سران و مقامات بُلند پایه افغانستان و جهت تقویه ظرفیت های ادارات عالی و بهبود هماهنگی حکومتی، یک هیئتی متشکل از مأمورین بُلند رتبه افغان، از تاریخ ۱۰ الی ۲۲ جولای ۲۰۱۶ (از ۲۰ سرطان تا اول اسد ۱۳۹۵) به "مکتب ملی اداره" (اِنا) در پاریس عزیمت نمود.

JPEG

تطبیق دوره های آموزشی در هماهنگی حکومتی و عدلی، با بازدیدهای از سِنا، دارالانشأ عمومی حکومت، شورای دولت و فرمانداری"هوت دو سِن" به همراه بود.

هیئتی مرکب از اعضای ادارهء ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، وزارت های مالیه و عدلیه و ادارهء مستقل ارگان های محلی، از جانب آقای عبدالاله صدیقی سفیر کبیر افغانستان در پاریس مورد استقبال و پذیرایی شان قرار گرفت.

JPEG

آقای عبدالاله صدیقی تحصیلات عالی خویش را با مساعدت مالی حکومت فرانسه در همین کشور به اتمام رسانیده و خود زمانی محصل در مکتب معتبر ملی اداره (اِنا) بود. سفیر کبیر افغانستان در فرانسه از امر پیگیری و تحکیم همکاری میان ادارات هر دو کشورمان تمجید بعمل آورده و اظهار خرسندی نمود.

JPEG

در ماه های آینده، دوره های جدید تعلیمی در فرانسه و کابل تدویر خواهد گردید.

تاریخ نشر 28/07/2016

قسمت بالایی صفحه