برنامهء آموزشی به مأمورین عالیرتبه افغان در فرانسه [fr]

سفارت فرانسه در چهارچوب حمایت از هماهنگی حکومت افغانستان، از تاریخ ۱۲ نوامبر الی ۲ دسامبر ۲۰۱۶ (از ۲۲ عقرب تا ۱۲ قوس ۱۳۹۵)، برنامهء آموزشی ای را به حدوداً بیست کارمند عالیرتبه خدمات عامه کشور در شهر بوردو تنظیم نمود. این برنامه آموزش مدیریت و اداره به هدف ارتقای سطح توانایی مأمورین عالیرتبه افغان، از سوی "ایکسپِرتیز فرانس" یا موسسه کارشناسی فرانسه رهنمایی شده و بواسطهء انجمن "کالیفورم" در اماکن انستیتیوت علوم سیاسی بوردو و با پشتیبانی همین انستیتیوت، پیاده گردید.

این فعالیت تعلیمی تحت رهبری "ایکسپِرتیز فرانس" یا موسسهء کارشناسی فرانسه دو بخش داشت و هدف اش تقویه ظرفیت های شعبهء تعلیمات دفتر اداری ریاست جمهوری با درنظرداشت آموزش دهی به کارمندان عالیرتبه شعبه متذکره، دفتر رئیس اجرائیه، اداره مستقل اُرگان های محلی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، وزارتخانه های عدلیه و مالیه، ولسی جرگه و مشرانو جرگه بود.

JPEG

از تاریخ ۱۲ الی ۱۹ اکتوبر(از ۲۱ تا ۲۸ میزان ۱۳۹۵) جهت تداوم و تطبیق عین آموزش ها در افغانستان، بخش نخست برنامه تعلیمی با هدف رُشد ظرفیت ها در انجنیری اصول تعلیم و تربیه برای دو مأمور عالیرتبه شعبهء تعلیمات دفتر اداری ریاست جمهوری دایر گردید. آنها بدین ترتیب توانستند تا با شیوه های ارزیابی ضروریات تعلیمی، آمادگی و نگارش دروس، گردانندگی دوره های تعلیمی و ارزیابی برنامه، شناخت حاصل نمایند.

JPEG

بتاریخ ۱۹ اکتوبر (۲۸ میزان)، باقی اعضأی هیئت مذکور با انجنیرهای اصول تعلیم و تربیه پیوستند و بعداً یکجا آموزش مدیریت و اداره به هدف ارتقای سطح توانایی کارمندان عالیرتبه افغان را پیگیری نمودند. آموزش مشترکاً از سوی انجمن "کالیفورم"، انستیتیوت علوم سیاسی بوردو و دو انجنیر اصول آموزش و پرورش که اینبار فُرصت عملی ساختن روش های فراگرفته شده هفته قبل را یافتند، رهنمونی گردید. برنامه آموزشی، عملکردهای عملی و نظری را تلفیق بخشید و در ضمن بازدیدهای از شهر بوردو، جامعه شهری بوردو و فرمانداری منطقه صورت پذیرفت.

محترم آقای عبدالاله صدیقی، سفیر افغانستان در فرانسه در فرمانداری با کارآموزان ملحق گردید و متعاقباً با آقای دارتو، فرماندار منطقهء اَکیتِن جدید ملاقاتی انجام داد. سفیر افغانستان از جمیع اشتراک کنندگان برنامه متذکره اظهار سپاس و امتنان نمود و احساس رضایت و خرسندی خویش را در قبال پشتیبانی فعالانه فرانسه از قانونمندی در افغانستان ابراز داشت.

JPEG

با کسب این تعلیمات، اشتراک کنندگان خواهند توانست تا بعضی ضعف و خلاهای شناسایی شده در نهادها و ادارات مربوطه شان را رفع نمایند. آنها خاصتاً از بذل توجه به تطبیق عین تعلیمات در افغانستان استقبال بعمل آوردند و از اینکه فُرصتی برای شان دست داد تا از شهر بوردو فرانسه که از سوی مجله "لُونلی پلانِت" بحیث "جذابترین شهر سال ۲۰۱۷" شناخته شده است بازدید نمایند، ابراز شور و شعف نمودند.

تاریخ نشر 13/11/2016

قسمت بالایی صفحه