برفکوچ های مرگبار در افغانستان [fr]

JPEG

سرازیر شدن برفکوچ های سنگین و هولناک اخیر در شمال شرق کشور، مردم نجیب و غیور افغانستان را شدیداً متضرر ساخت و در یک آزمونِ مُهیب و مرگباری قرار داد : بدین وسیله، امروز مراتب همدردی و تسلیت عمیق خودرا به خانواده ها و وابستگان قربانیان این واقعهء اسفناک طبیعت تقدیم می داریم.

و نیز از تجلی همبستگی و جراَت همهء آنانیکه به مردم رنجدیده و آسیب دیده ای این سرزمین امداد رسانیده اند و همچنان از واکنش و بسیج شدن چشمگیر مقامات افغان درمقابل این فاجعهء طبیعی اظهار قدردانی می نماییم.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه