برازیل – مجتمع ابتکار و فنآوری (ساوپولو، ۲۱ اکتوبر ۲۰۱۶ / ۳۰ میزان ۱۳۹۵)

هشتمین مجتمع ابتکار و فنآوری اتاق تجارت فرانسه و برازیل، با حمایت سفارت فرانسه در برازیل و شراکت آژانس تجارتی فرانسه، بتاریخ ۲۱ اکتوبر (۳۰ میزان) در شهر ساوپولو دایر گردید.

این مجتمع که با حضور داشت آقای ژیلبِرتو کَسَب، وزیر علوم و فنآوری کشور برازیل برگزار گردید، همکاری میان فرانسه و برازیل، و همچنان جاذبیت فرانسه را برجسته ساخت.

بدین مناسبت، رسمی شدن برچسب "فرنچ تِک هوب" شهر ساوپولو به حاضرین معرفی گردید، و این مأمول نمایانگر تحرک انتظام زیست محیطی فرانسه در عرصهء ابتکار در بزرگ شهر عمده امریکای جنوبی است.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/bresil/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-bresil-evenements/article/bresil-forum-de-l-innovation-et-de-la-technologie-2-10-16

تاریخ نشر 25/10/2016

قسمت بالایی صفحه