بخش مطبوعات

سرویس مطبوعاتی ارتباط میان سفارت و مطبوعات موجود در افغانستان را برقرار مینماید.

  • این سرویس به مطبوعات محلی به منظور داشتن بالاترین درک ممکن از نظریات تشریح شده و رویدادهای منعکس شده در آنها، گوش فرا میدهد.
  • این سرویس درصدد ارزش دهی و تشریح فعالیتهای کشور فرانسه در افغانستان میباشد.
  • این سرویس نظریات اساسی و دیپلوماسی فرانسه مخصوصا آنهایی که به افغانستان و منطقه اش مربوط میشوند را به مطبوعات افغان متصل مینماید.

اعلامیه های مطبوعاتی

سرویس مطبوعاتی به صورت متداوم اعلامیه های مطبوعاتی را به خبرنگاران به منظور تشریح عملکردها و موقعیت کشور فرانسه در افغانستان و منطقه ابلاغ میدارد.

شما میتوانید این اعلامیه ها (زبان: دری) را بوسیله درخواست از نزد سرویس مطبوعاتی بدست آورید.

تاریخ نشر 01/11/2006

قسمت بالایی صفحه