بخش امنیت داخلی

PNG

1- ریاست همکاری بین المللی DCI

این اداره مشترک از پولیس، ژاندرمری ملی و اداره همکاری های بین المللی به تاریخ اول سپتبمر سال 2010 میلادی ایجاد گردید. این اداره توسط دولت ایجاد شده و نیروی های پولیس و ژاندرم که در همکاری با پولیس بین المللی کار مینمایند را منسجم میسازد تا هر چه بهتر امنیت شهروندان را تامین و از منافع دولت دفاع نماید.

1.1- واکنش بین المللی به چالش های متعدد در جهانی در حال تغییر

برای رسیدگی بهتر به تهدیدهای مختلف که در خارج از مرزهای ما ظهور می نمایند مانند تروریزم، جرایم سازمان یافته فراملی، قاچاق مواد مخدر و سلاح، جرایم کمپیوتری...، همکاری بین کشورها باید افزایش یابد. شبکه اتشه های امنیت داخلی فرانسه که متشکل از 250 پولیس و ژاندرم بوده در 92 سفارت مستقر می باشند و 156 کشور را تحت پوشش قرار می دهند، آنها یک وسیله موثر را برای همکاری یک جانبه و چند جانبه تشکیل می دهند.

1.2- ماموریت هماهنگی و رهبریت

اداره همکاری های بین المللی در اجرای استراتیژی بین المللی وزرات امور داخله و تطبیق سیاست خارجی فرانسه در مسائل مربوط به امنیت داخلی اشتراک می ورزد. این اداره همکاری های عملیاتی، فنی و سازمانی پولیس ملی و ژاندرمری ملی را به استثنا سوالات که منحصر به بخش های استحباراتی می شوند، هماهنگی و رهبریت می نماید. برای اطمینان از ماموریت های اش، اداره همکاری های بین المللی در سطح مرکزی و بخش های غیر متمرکز در خارج ، بخش های امنیت داخلی، را ایجاد نموده است که در آن پولیس ها و ژاندرم ها در کشور های ذیدخل، توظیف اند.

1.3- تلاش برای انسجام و موثریت

با روی کار آمدن اداره همکاری های بین المللی هزینه کاهش یافته و با راه اندازی ساختار واحد و عملکرد بازیگران بزرگ در همکاری بین المللی پولیس را بهبود میبخشد.

2- بخش امنیت داخلی

PNG

2.1- اتشه امنیت داخلی (A.S.I.)

اتشه امنیت داخلی مشاور سفیر در تمام موضوعات مربوط به امنیت داخلی میباشد، او همکاری دوجانبه و چند جانبه را بالخصوص در عرصه های فنی، عملیاتی و سازمانی خود رهبری و هماهنگی می نماید. اتشه امنیت داخلی یک نقش دیپلوماتیک داشته و موارد همکاری که توسط وزیر داخله تعیین شده با در نظر داشت دستور العمل های کلی سیاست خارجی ما تطبیق می نماید. اتشه امنیت داخلی مخاطب اصلی مقامات پولیس و ژاندرمری در وظیفه خود خارج از کشور می باشد و از پولیس ملی و ژ اندرمری ملی نمایندگی مینماید. او برنامه های همکاری را پیشنهاد و تطبیق می نماید، در ماموریتهای کمک به اتباع جمعیت فرانسوی اشتراک می ورزد و از طریق عملکرد اش به امنیت داخلی فرانسه کمک می نماید.

2.2- ماموریت های بخش امنیت داخلی (S.S.I)

برای اعمال کمک هایش، می توان از معاون اتشه امنیت داخلی و افسران ارتباطی مواد مخدر، کارشناسان بین المللی، همکار پولیس ملی و یا ژاندرمری ملی استفاده نمود. لهذا او فعالیت ها را مشترکاً هماهنگ و رهبری می نماید. ماموریت ها ی شان منجر به پیشرفت تبادل معلومات عملیاتی همراه با پولیس مقیم ان کشور می گردد، به خصوص جرایم بین المللی که به محدوده کاری ما مربوط می شود (مهاجرت های غیر عادی، جرایم سازمان یافته، ترورزیم، قاچاق مواد مخدر، سلاح و انسان...). این بخش یک هدف اساسی برای اجرای احکام بازداشت اوروپایی است. این بخش در کمسیون های نیابت قضائی بین المللی شرکت می ورزد. همچنان در ارتقا صنعت فرانسه در عرصه تجهیزات ایمنی حمایت می نماید و در ماموریت حمایت از جامعه فرانسوی مسکن گزین در خارج از خاک فرانسه مشارکت می کند. بخش امنیت داخلی با استفاده از فعالیت های روزانه ویا در اماده ساختن موافقت نامه های یک جانبه و چند جانبه امنیت داخلی فرانسه تلاش مینماید.

3- بخش امنیت داخلی در کابل ( افغانستان)

این بخش در سفارت فرانسه، جاده شیرپور، شهرنو می باشد / پست بکس 1596/ کابل و در سال 2003 ایجاد گردید.

کارمندان بخش امنیت داخلی متشکل اند از :

اتشه امنیت داخلی: دگروال ژاندرمری ژان پیغ شونل( تاریخ تعین بست اول مارچ 2013)
اتشه امنیت داخلی
( تلیفون ثابت): 9320210529295+ - 200

اتشه امنیت داخلی( مبایل) :+93 799 322 813

jean-pierre.chenel@diplomatie.gouv.fr

معاون اتشه امنیت داخلی: جگرن پولیس ژرارد لو مر

معاون اتشه امنیت داخلی ( مبایل): +93 793 872 258

gerard.le-mer@diplomatie.gouv.fr

افسر ارتباطی < مواد مخدر>: جگرن پولیس دی دئی دروی

( تلیفون ثابت): 199 - + 93 202 205 285 )

Didier.drevet@diplomatie.gouv.fr

کارشناس فنی بین المللی: جگرن پولیس ایریک پوتی صندوق همبستگی اولویت، اصلاح سیتم های امنیتی پولیس

) کارشناس فنی بین المللی )مبایل):+93 796 206 848

eric.petit@diplomatie.gouv.fr

و ایمل نا امن وزارت امور خارجه:

etikaboul@gmail.com

همکار ژاندرمری: دگروال ژاندرمری فیلیپ دیوغان. همکار ژاندرمری / اداره همکاری امنیت دفاعی
(مبایل): +92 798 847536

philippe.cholous@diplomatie.gouv.fr

ایمیل عمومی نا امن : sctip.kaboul@voila.fr

فکس: وجود ندارد

اداره همکاری های بین المللی که قبلا به نام اداره همکاری فنی بین المللی پولیس یاد می شد یک دفتر را بنام بخش امنیت داخلی در جولای سال 2003 در کابل ایجاد کرد، پس از تعهد فرانسه در پیمان پاریس ( پاریس پکت) مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان. حمایت ما از پولیس افغان تا کنون تا حد زیادی بالای یک پروژه ( صندوق همبستگی اولویت) می چرخد که بنام اصلاح سیتم های امنیتی یاد می گردد که شامل یک جز یعنی< پولیس> و همچنان < امنیت عامه> و چند وجهی می باشد: پولیس قضائی، مبارزه علیه مواد مخدر، ژاندرمری/ انکوب ( پولیس ملی امن و نظم عامه افغان) امنیت عامه.

بخش همکاری و فعالیت های فرهنگی وزارت امور خارجه و اروپا این سیایت همکاری فنی را تطبیق می نماید و صندوق همبستگی اولویت در این زمینه یکپارچه می باشد. یک کارشناس فنی بین المللی پولیس موارد در زمینه پولیس و امنیت عامه را رهبری می نماید. بخش امنیت داخلی در سپتمبر سال 2012 توسط یک افسر ارتباطی < مواد مخدر> تقویت شده است مثل که در معاهده دوستی و همکاری تصریح یافته است. تا یک پروگرام را برای پیشرفت همکاری بین المللی و تبادل معلومات توسعه بخشد بخصوص با کشور های منطقه و دیگر کشور های درگیر و یا سازمان های چون دفتر سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرم. یک همکار ژاندرم خصوصا تمام همکاری ها را با پولیس ملی امن و نطم عامه افغانستان تعقیب می نماید.

تاریخ نشر 20/11/2013

قسمت بالایی صفحه