بخشی از بیانیۀ رئیس جمــــــــــــهوری فرانســـــــه آقــــــــــــای نیکولا سرکــــــــوری، که در "کنفرانس سفرا" ایراد گردیده بود

پاریس، 31 اگست سال 2011
هر سال سفرای فرانسه گرد هم در پاریس جمع میشوند، این کنفرانس از طرف رئیس جمهور افتتاح میگردد که خطوط اساسی سیاست فرانسه را معرفی میکند. این هم بخشی از بیانیۀ شان در رابطه به افغانستان.

JPEG
کار های زیادی باقی مانده است تا اروپا به خواسته ها و اهدافی که برای خود تعین نموده است برسد. تا جائیکه مربوط فرانسه میگردد، این کشور به تمام مسؤلیت های که به عهده گرفته است، متعهد میباشد.

این چیزی است که ما در افغانستان انجام میدهیم. ما میتوانیم به کارهای که از سه سال بدین سو در ولسوالی سروبی و ولایت کاپیسا از طرف عساکر و مشاوران تخنیکی ما صورت گرفته است، افتخار نماییم. ده سال بعد از یازدهم سپتامبر، پیشرفت ها و ارتقای ظرفیت در قوتهای افغان اجازه داد تا انتقال مسؤلیت امنیتی را آغاز و کاهش ربع مشمولین ما را در ماهای که پیشرو است برنامه ریزی نمایم. از حال الی ختم سال 2014 قوتهای افغان مسؤلیت امنیتی مملکت شان را بدوش خواهند گرفت.

واقف به اینکه آنها به هیچگونه از راه نظامی در اراضی پیروز شده نمیتوانند، طالبان بیشتر از بیش به اعمال تروریستی متوسل گردیده اند. آنها ضربات کورکورانۀ را وارد مینمایند و همچنان امید بر آن دارند تا ما کنار برویم. اما کنار نمیرویم.

پروسه انتقال که از طرف افغانها و 48 کشور ائتلاف اتخاذ گردیده است عملی میشود. این پروسه از عمق شکل تعهدات ما را در قبال مردم افغان تغیر میدهد و این تعهد لازمی باقی خواهد ماند. ما باید خود را برای آن آماده نمایم. این موضوع جلسه "بن" ماه دسامبر خواهد بود. این مفهوم پیمان ( فرانکو- افغان) است که آنرا همراه با رئیس جمهور کرزی پذیرفتیم.

ما همچنان میتوانیم تلاش ها را برای مصالحه ملی همراه با شورشیانی که دست از تروریزم بکشند و قانون اساسی را بپذیرند همراهی کنیم. این مصالحه ملی ممکن نخواهد بود تا آنکه ممالک همجوار به حاکمیت و امنیت افغانستان احترام قایل نشوند.

اما روشن بین باید بود: پیشرفت ها در افغانستان دلیل بر ختم تهدید تروریزم نمیباشد. مرگ اسامه بن لادن یک پیروزی بزرگ است که باید به رئیس جمهور اوباما تهنیت گفت. اما القاعدۀ که ضعیف گردیده است، موجود و حاضر میباشد. این واقعیت است خاصتآ در پاکستان که تحولات آن قابل تشویش است. این در جهان عرب و افریقا نیز یک واقعیت میباشد. هشیاری از هروقت بیشتر لازم است و مقامات فرانسوی به طور ثابت کاملآ برای بدست آوردن آزادی تمام گروگانهای ما بسیج میباشند.

تاریخ نشر 13/09/2011

قسمت بالایی صفحه