بخاطر اینکه ثبات منطقه منوط می گردد به منازعهء اسرائیل – فلسطین، فلهذأ این معضل معهود حائز اهمیت مبرم و مقدم است.

اوضاع و حالات در شرق میانه
متن سخنرانی آقای نیکولا دو ریویِیر، نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد – در شورای امنیت – نیویارک، ۲۱ جولای ۲۰۲۰ میلادی / ۳۱ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

JPEG

"من به هماهنگ کننده خاص و به آقایان لِوی و شیکاکی از بهر ایراد سخنرانی های شان در زمینه متذکره اظهار سپاس و امتنان می نمایم. جمهوری فرانسه از بیانیهء اتحادیهء اروپا که بعداً نشر و پخش می گردد، پشتیبانی می کند.

بخاطر اینکه ثبات منطقه منوط می گردد به منازعهء اسرائیل - فلسطین، فلهذأ این معضل معهود حائز اهمیت مبرم و مقدم است. شاخصه های حل و فصل آن مشهود و هویدا است : یعنی، دو دولتی که در طول سرحدات مطمئن و شناخته شده با شهر بیت المقدس منحیث پایتخت دو دولت، در صلح و امنیت بسر برد. یک موضوع حقوقی و اما نیز مصلحت گرایانه است : به عبارت دیگر، محض راه حل دو دولت زمینهء پاسخ به خواهشات، تمایلات و توقعات فلسطینی ها و تضمین و تأمین امنیت دولت اسرائیل را که جمهوری فرانسه با آن هرگز گذشت، معامله و رایزنی نخواهد کرد، مساعد می سازد.

در این چهارچوب مرقوم، جمهوری فرانسه فراخوان مبنی بر انصراف دولت اسرائیل از هر رویکار ادغام و الحاق بخش های کرانهء باختری رود اردن را - و آن حصه که به هر حدود و ثغور و فسحتی که باشد، مجدداً تذکار می دهد.

آنچنانیکه اکثریت قاطع اعضای این شورا در ماه گذشته یادآور گردیدند، هر ادغام و الحاقی یک تجاوز و نقض آشکار حق بین المللی توصیف می گردد. عمل مزبور لطمه و صدمه واضح و مبرهنی به نظم بین الملل وارد می کند، - نظم جهانی ای که ما همگان قوانین و یساق آن را تدوین و تشیید نمودیم، از آغازین امر با اهتمام و انفاذ منشور این سازمان بین المللی ای که اصل عدم مالکیت و اکتساب را توأم با تحمیل اکراه و اجبار بنیاد می گذارد.

اقدام به هر ادغام اراضی نیز می تواند یک ضربه و مشت مخرب برگشت ناپذیری را بر روند صلح و همچنان بر راه حل دو دولت وارد کند. عملکرد مذکور که ذاتاً به ضرر و نقص بذل تلاش ها در راستای نیل به یک صلح منطقوی، و تاوان و وقیعهء امنیت اسرائیل تمام می گردد، دشمنان صلح را تقویت می بخشد. ادغام و الحاق نه به سود اسرائیلی ها خواهد بود و نه هم به نفع فلسطینی ها.

جمهوری فرانسه هیچ تغییر و تعدیل خطوط مرزی ماه جون سال ۱۹۶۷ میلادی (ماه جوزا سال ۱۳۴۶ هجری شمسی) را برسمیت نخواهد شناخت، به استثنأی تعدیلات مورد رضایت و اجابت طرفین ذیدخل معاندت، و آنهم در مطابقت با حق بین الملل، قطعنامه های شورای امنیت، مانند شاخصه های بین المللی مصوب مبتنی بر راه حل دو دولت.

آنطوریکه نماینده ارشد اتحادیهء اروپا فرمود، هر تصمیم مبنی بر الحاق و ادغام می تواند عواقبی را در رابطهء اتحادیهء اروپا با دولت اسرائیل درپی داشته باشد. آقای ژان- ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه نیز اشاره نمود که اتخاذ تصمیمی این چنینی نظر به اهمیت خطیر و وزین اش، نمی تواند بدون پاسخ باقی ماند.

معهذأ، این دیگر به مسئولیت شورای امنیت برمی گردد تا جهت جلوگیری از اتخاذ هر تصمیمی در این راستا، بسیج باقی بماند.

جمهوری فرانسه نیز مراتب نگرانی و تشویش عمیق خویش را در قبال ادامهء استعمار که در نقض و تعدی حق بین الملل قرار دارد، بیان می کند.

جمهوری فرانسه خاصتاً از دولت اسرائیل می خواهد تا به بسط و گسترش مستعمرات در جیوات هماتوس و در ساحهء "او.۱" را که جهت ماندگاری راه حل دو دولت، از حساسیت اخص برخوردار است، اختتام بخشد. افتتاح برنامه ریزی شده روند تطمیع عرضه ها برای اعمار بیش از یک هزار مسکن در جیوات هماتوس و پیگیری روند عمران ۵۰۰ ۳ واحد اسکان در ساحهء "او.۱"، در این عرصه نگران کننده است.

جمهوری فرانسه درحالیکه مقامات اسرائیلی در اوایل بحران صحی به تعلیق درآوردن تخریبات متعهد گردیده بودند، از پیگیری تخریب، ضبط و مصادره، خلع ید در ساحهء "سی" و بیت المقدس شرقی نیز نگران و مضطرب است.

جمهوری فرانسه معهء شرکای اش، بخصوص شرکای عربی و اروپایی، بر اساس حق بین الملل، قطعنامه های شورای امنیت و شاخصه های بین المللی مصوب، مصمم به ادامهء بذل جد و جهد در راستای ازسرگیری مذاکرات معتبر و بُلند پروازانه میان طرفین ذیدخل مخاصمه است.

این دیگر مربوط به طرفین ذیدخل مناقشه می گردد تا با پشتیبانی جامعهء جهانی، گذشت ها و انعطافات لازمه را در قبال پیشرفت بسوی صلح مطمح مذاکره و مفاهمه قرار دهند. جنگ بذریعهء اتخاذ تصامیم یکطرفه حل نمی گردد. مسیر صلح طولانی و عسیر، و مستلزم اتخاذ تصامیم سیاسی جسورانه خواهد بود. پیشرفت ها بصوب آشتی و مصالحهء بین الفلسطینی می تواند گام های اهمی در این مسیر و هدف بشمار آید.

جمهوری فرانسه در تماس و ارتباط با شرکای عربی و اروپایی خویش آماده سهمگیری کامل خویش در این روند است. وزرأی امور خارجه جمهوری فرانسه، جمهوری فِدِرال آلمان، جمهوری عربی مصر و ملکت و سلطنت اُردُن هاشمی بتاریخ ۷ جولای ۲۰۲۰ میلادی (۱۷ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی) بدین منوال مشترکاً اهمیت ازسرگیری گفتگوی مثمر میان طرفین فلسطینی و اسرائیلی را یادآهانی نمودند. وزرأی فوق الذکر پشتیبانی شان را جهت تسهیل پیشرفت مذاکرات نیز پیشنهاد نمودند.

الحاصل، من در اینجا می خواهم حمایت تام جمهوری فرانسه را از دفتر امداد و امور سازمان ملل متحد برای مهاجرین فلسطین در شرق میانه - ("اونروآ") مجدداً تأیید نموده، و نیز خواهان نهوض بسیج جهت اذن دفتر مذکور به غلبه بر بحران مالی و ادامهء تعمیل کامل دورهء خدمت اش هستم.

از عطف توجه تان درعرصه متذکره مشکور و سپاسگزارم."

لطفاً، جهت اخذ متن اصلی بیانیهء آقای نیکولا دو ریویِیر، نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد درمورد منازعهء اسرائیل – فلسطین، در اینجا کلیک کنید : https://onu.delegfrance.org/Parce-qu-il-engage-la-stabilite-de-la-region-le-conflit-israelo-palestinien

تاریخ نشر 25/04/2021

قسمت بالایی صفحه