بحران روهینگیاها

اوضاع و شرایط روهینگیاها یک سال بعد از سپری شدن آغاز بحران این توده، هم بسطح امور بشردوستانه و هم درعرصهء حقوق بشر، هنوز خیلی نگران کننده است.

JPEG

رئیس جمهوری فرانسه از اوان بحران مردم روهینگیا در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی (سنبله/میزان ۱۳۹۶ هجری شمسی)، بمناسبت هفته سویه عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، "پاکسازی قومی و نژادی" را تقبیح نمود.

فرانسه به تعقیب بسیج رئیس جمهوری و در تماس و ارتباط با شرکای اش بخصوص با انگلیس ها، برای اینکه مقدمهء پاسخی همگانی جامعه جهانی به درد و زجر روهینگیاها ارائه گردد، ابتکاری را در شورای امنیت سازمان ملل متحد روی دست گرفت.

شورای امنیت ملل متحد بوسیلهء اعلامیه ریاست جمهوری مورخ ۶ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (۱۵ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی) خویش، یک نقشهء راه ای را برای حل و فصل بحران تدوین کرد. شورای مذکور جهت پیگیری شرایط و اوضاع و همچنان تطبیق راهکار عملکرداش منظماً تدویر می یابد. انتصاب خانم کریستین شرانِر بورژِنِر تبعهء سویس در ماه اپریل ۲۰۱۸ میلادی (حمل/ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی) بحیث فرستاده خاص برای برما از جانب منشی عمومی سازمان ملل متحد، جهت پیشرفت در مسیر بیرون رفت از بحران و حمایت از انتقال مردم سالار برما، باید زمینهء تحکیم همکاری میان حکومت برما و سازمان ملل متحد را فراهم کند.

JPEG

فرانسه در تفاهم و همکاری با شرکای اروپایی اش، تحریم بر ارسال محموله های اسلحه به برما را تقویت کرد، و بتاریخ ۲۵ جون ۲۰۱۸ میلادی (۴ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی) هفت افسر ارشد نیروهای نظامی و پولیس سرحدات را که عاملین تجاوزات حاد بر حقوق بشر علیه مردم رهینگیا اند، تحت تعزیر و تحریم قرار داد (انجماد دارایی ها در بانک های اروپایی و منع مسافرت به سرزمین اروپا). جهت دریافت معلومات بیشتر در زمینه : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/3754_BirmanieMyanmar

فرانسه از آغاز این بحران، همکاری نظامی اش را با اردوی برما به تعلیق درآورد.

بدیهاً، هدف همانا عودت مهاجرین به خانه و کاشانه شان است، ولی جهت فراهم ساختن امکان برگشت های مطمئن، آبرومندانه، داوطلبانه و پایدار، هنوز هم به بذل تلاش های اهمی در راستای مصالحه، استقرار قانونمندی و بازسازی ضرورت احساس می شود.

در یک چنین وضعیتی، فرانسه پشتیبانی اش را از انتقال مردم سالار برما و از بذل جد و جهد حکومت ملکی در راستای پیشرفت قانونمندی و احترام به حقوق بشر دنبال می کند.

JPEG


فرانسه در جبههء امور بشردوستانه بسیج است
.

از تاریخ ۲۵ آگست ۲۰۱۷ میلادی (۳ سنبله ۱۳۹۶ هجری شمسی) بدینسو، اضافه به سرازیر شدن و موج مهاجرین قبلی، بیش از ۰۰۰ ۷۲۳ روهینگیا در کشور بنگلادیش پناه آورده اند. جمعاً اردوگاه های کوکس بازار در بنگلادیش، منبعد از حدوداً یک میلیون مهاجر روهینگیایی پذیرایی می کند. فرانسه از ابراز همبستگی و بذل تلاش های مقامات بنگلادیشی برای قبولی و پذیرش مهاجرین در سرزمین شان، استقبال و قدردانی می کند.

ارسال کمک های چشمگیر و ملموس فرانسه، منجمله بواسطهء اتحادیهء اروپا

فرانسه در بذل سعی و تقلای بین المللی به هدف پاسخگویی به مایحتاج بشری در برما و در بنگلادیش اشتراک می ورزد. در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی)، هزینهء امداد مان به مردمان روهینگیایی در کشورهای بنگلادیش و برما بسطح ۲،۴ میلیون یورو صعود کرد.

JPEG

فرانسه به حمایت از فعالیت ملل متحد و سازمان های امور بشردوستانه در ساحه ادامه می دهد. برای شش ماه نخست سال جاری ۲۰۱۸ میلادی تصمیم به ارسال امداد غذایی به مبلغ ۳،۱ میلیون یورو گرفته شد (۰۵،۱ میلیون یورو در بنگلادیش و ۲۵،۰ میلیون یورو در برما). مأموریت برای امور بشردوستانه چندین رویکار انجمن های غیر حکومتی را نیز بسطح ۵،۱ میلیون یورو حمایت کرد. بالاخره، یک سهمگیری داوطلبانه ای به مبلغ ۰۰۰ ۵۵۰ دالر امریکایی به کمیشنری عالی مهاجرین پرداخت گردید. معذالک، از بدو بحران مذکور امداد مالی فرانسه به نفع مهاجرین روهینگیایی به ۵،۷ میلیون یورو بالغ می گردد.

فرانسه نیز از ورای کمک اش به بودجهء اتحادیهء اروپا، در سعی و کوشش بشردوستانه سهیم است. (...)

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/birmanie/la-crise-des-rohingyas/

تاریخ نشر 27/09/2018

قسمت بالایی صفحه