بحران بشری جهیل چاد – اشتراک ژان – ماری لو گوِن در کنفرانس اوسلو (۲۴ فبروری ۲۰۱۷ / ۶ حوت ۱۳۹۵)

آقای ژان – ماری لو گوِن، منشی دولت مسئول امور انکشاف و جوامع فرانسوی زبان، بتاریخ ۲۴ فبروری ۲۰۱۷ مطابق به ۶ حوت ۱۳۹۵، در شهر اوسلو در کنفرانس بشری مربوط به نایجریا و منطقهء جهیل چاد اشتراک ورزید.

JPEG


آقای لوگوِن تعهد فرانسه و جامعه جهانی را در کنار ممالک حوزهء جهیل چاد، ساحه ای که خشونت های اعمال شده از سوی گروه هراس افگن بوکوحرام موجب بروز یک بحران بشری بزرگی گردیده است، یادآور شد.

فرانسه در مقابل این بحران منطقوی عمده ، خاصتاً با تقویه نیروی چند ملیتی مختلطی که علیه بوکوحرام می جنگد، کاملاً بسیج باقی می ماند.

فرانسه در سال ۲۰۱۶، مبلغ ۵،۱۳ میلیون یورو امداد را به چهار کشور حوزهء جهیل چاد ارسال نمود و از آن مقدار کمک مالی، ۹ میلیون یورو به قربانیان گروه هراس افگن بوکوحرام تخصیص داده شده بود. این توجه و تقلا در جریان سال آینده حفظ خواهد گردید.

برعلاوه، طی سال ۲۰۱۷ تطبیق ابتکار "جهیل چاد" که هدف اش پیشبرد کارکردهای انکشافی در مناطقی ای که در اثر بحران در کشورهای نایجریا، کامرون، نیجر و چاد آسیب دیده و متضرر شده است، صورت خواهد پذیرفت. این ابتکار که به سطح ۵ میلیون یورو بدوش "آژانس انکشافی فرانسه" گذاشته شده است، بواسطهء تمویل صندوق وجهی اعتباری حالت اضطرار اتحادیهء اروپا به مبلغ ۳۱ میلیون یورو افزایش یافته است. بُعد زیست محیطی بحران بذریعهء پشتیبانی از رویکارهای متمرکز بر مدیریت منابع طبیعی و احیأی نظم محیط زیست جهیل چاد، درنظر گرفته خواهد شد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire-d-urgence/actualites-et-evenements/evenements/article/crise-humanitaire-du-lac-tchad-participation-de-jean-marie-le-guen-a-la

تاریخ نشر 26/02/2017

قسمت بالایی صفحه