بان کی- مون حملهء مرگبار بر شورای ملی را محکوم نمود. [fr]

JPEG

بان کی- مون سرمنشی سازمان ملل متحد، بروز دوشنبه حملهء تروریستی همین روز را در کابل علیه شورای ملی افغانستان با شدیدترین الفاظ محکوم نمود.

در خبرنامه رسانه ای که بوسیله سخنگوی سر منشی ملل متحد منتشر گردید، آقای بان کی- مون این حملهء جدید را بالای افراد ملکی در افغانستان، یک "هجوم غیر قابل پذیرش" خواند.

با اقتباس از مطبوعات، امروز طالبان علیه شورای ملی افغانستان حمله ای را براه انداختند که نمایندگان پارلمان را مجبور ساخت تا در یک محلِ امنی پناه برند. نظر به گفته ای یک سخنگوی پولیسِ محل، در حالیکه یک مهاجم انتحاری خودرا در مقابل درب ورودی شورای ملی انفجار می داد، دیگر اعضاَی حمله آورانِ مسلح به تهاجم ادامه داده و در یک عمارت همجوار شورا موضع گرفتند.

آقای بان افزود، این حمله اندک دو روز بعد از انفجار یک مینی بس بالای مواد انفجاری کارگذاری شده در ولایت جنوبی هلمند که باعث مرگ 16 فرد ملکی و جراحت برداشتن تعداد زیادی گردید، بوقوع می پیوند. قربانیانِ این واقعهء خونین، اعضاَی سه خانواده بودند که بعد از فرار از درگیری های شدید روز شنبه میان گروه های ضد دولتی و نیروهای ملی امنیت افغانستان ، دوباره به قریهءخود برمی گشتند.

سرمنشی سازمان ملل متحد با تاَسف اذعان داشت که این حملات جمعاً حداقل 18 فرد ملکی را کشته و 40 تن دیگر را مجروح ساخته است.

آقای بان کی- مون با تاَثر افزود : "این حملات نشان دهنده بی اعتنایی و حقیر شمردن مطلق زندگی تمام افغان ها می باشد، منجمله تحقیر و بی تفاوتی به حیات زنان و کودکانی که از قبل مجبور به ترک خانه های شان شده بودند. این اعمال، تیشه به ریشهء تلاش های می زند که در راستای آبادی یک افغانستان نیرومندتر و بیشترمرفه بخرچ داده می شود."

بان کی- مون سرمنشی سازمان ملل متحد مراتب تسلیت خودرا به اقارب کشته شدگان و مجروحین ابراز داشت و حمایتء خلل ناپذیر خودرا از مردم افغانستان مجدداً تذکار داد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه