باميان در ادبيات و نوشته‌های سياحان فرانسوی [fr]

نام باميان از زمان های دور در گزارش های مسافران و زايران آمده است. هوانگ تسانگ ، جهانگرد چينی، در قرن هفتم ميلادی به آن اشاره کرده است. با اين حال، برای يافتن نخستين گزارش روشن به قلم يک نويسنده ی فرانسوی، بايد تا اواخر قرن نوزدهم ميلادی صبر کرد.

JPEG

PDF - 1.4 Mb
(PDF - 1.4 Mb)

باميان در ادبيات و نوشته‌های سياحان فرانسوی

تاریخ نشر 02/09/2015

قسمت بالایی صفحه