بالکان های غربی – اشتراک هَرلِم دِزیر در مجمع راهبردی "بلِد" (سلووانیا، ۵ – ۶ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۱۵ – ۱۶ سنبله ۱۳۹۵)

آقای هَرلِم دِزیر، منشی دولت فرانسه در امور اروپایی، بروزهای ۵ و ۶ سپتامبر (۱۵ و ۱۶ سنبله) برای دومین سال متوالی به مجمع راهبردی "بلِد" رفت و در اجلاس این مجمع اشتراک ورزید.

JPEG


این جایگاه اندیشه و گفتمان زیرعنوانء "تعاملات امنیتی در بالکان های غربی و اروپا"، بیش از ۵۰۰ تن از اشتراک کنندگان، مسئولین سیاسی، اقتصادی و اعضأی جامعهء مدنی را دورهم جمع نموده است.

JPEG

آقای هَرلِم دِزیر طی این سفر با آقایان بورُت پاهور، رئیس جمهور سلووانیا، کارل اِرجاوِک، وزیر امور خارجه و سنجا شتیگلیک، منشی دولت سلووانیا در امور اروپایی ملاقات نمود. موصوف، با آقایان اِویکا داچیچ، وزیر امور خارجه صربستان، لَزار کومانِسکو، وزیر امور خارجه رومانیا و خانم پامِلا گولشمیت – جونز، منشی پارلمان در امور خارجهء کشور شاهی مشروطه پارلمانی فِدِرال کانادا نیز بحث و تبادل نظریاتی را انجام داد.

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/europe/balkans-occidentaux/article/sommet-paris-balkans-2016-paris-4-juillet-2016

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/slovenie/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-slovenie-evenements-21384/article/balkans-occidentaux-participation-de-harlem-desir-au-forum-strategique-de-bled

تاریخ نشر 06/09/2016

قسمت بالایی صفحه