بازدید یک هیئت ضد دهشت افگنی از فرانسه [fr]

از تاریخ ۱۵ الی ۲۱ جنوری ۲۰۱۷ (از ۲۶ جدی تا ۲ دلو ۱۳۹۵)، یک هیئتی از ریاست ضد تروریزم وزارت امور داخله افغانستان به رهبری مل پاسوال امان به شهر پاریس عزیمت نمود.

این بازدید که از سوی بخش امنیت داخلی سفارت فرانسه در کشور تنظیم گردیده بود، طی سال ۲۰۱۶ به مدت یکسال شراکت و همکاری با ریاست ضد تروریزم وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان نقطه پایان بخشید. انسجام و شیوه کارکرد جامعه فرانسوی در پیوند با کشف و ضبط احوالات و همچنان نهادهای مسئول مبارزه علیه گرایش به تندروی و دهشت افگنی به بازدیدکنندگان توضیح داده شد.

JPEG

این سفر زمینهء تبادلات موثر و مثبت را درمورد ماحول امنیتی بترتیب فرانسه و افغانستان، و بطور اخص در بابت تحول تهدید دهشت افگنی در افغانستان و در چهار اطراف منطقوی اش فراهم نمود.

رئیس ضد تروریزم افغانستان از فرانسه در قبال حمایت اش از مبارزه علیه هراس افگنی صمیمانه تشکر نمود و اظهار آرزومندی کرد تا این همکاری تخنیکی، جهت بهبود ظرفیت پولیس افغان در پاسخگویی به تهدیدای که امروز هم عمومی و هم پهناور شده است، تحکیم یابد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه