بازدید کاری یک هیئت افغانی از پاریس - اطلاع و خبررسانی بحران بعد از سوءقصد – (۱۶- ۲۱ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۲۴ - ۲۹ میزان ۱۳۹۶) [fr]

یک هیئت افغانی متشکل از سخن گویان رسمی به ریاست آقای فیروز بشری، معاون مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان، از تاریخ ۱۵ الی ۲۱ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی (از ۲۳ تا ۲۹ میزان ۱۳۹۶ هجری شمسی)، در برنامهء تحت عنوان"اطلاع و خبررسانی بحران بعد از سوءقصد" اشتراک ورزیده، و بازدید کاری از پاریس انجام داد.

JPEG

هدف این دیداری که از سوی "اس.اس.ای." کابل تنظیم گردیده بود، معرفی جمیع فعالان رسمی فرانسه که جهت مستفید شدن هر کشور از تجارب سرزمین دیگری، در راستای تطبیق اطلاع و خبردهی از بحران و ارائه تازه ترین و مهمترین رویدادها از سوی "رِتِکس"، جد و جهد می ورزند، بود.

JPEG

این بازدید که زمینه انجام تعداد زیاد تبادل نظریات سازنده را درمورد موضوع مطرح شده فراهم کرد، غنی از دید و وادیدهای مثمر در مرکز بحران و حمایت وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه، "اس.جی.دی.اس.ان."، "دی.ای.سی.او.ام."، شعبات اطلاعات و ارتباطات "بی.اس.پی.پی."، "ار.ای.ای.دی." و "بی.ار.ای."، شورای ملی بود.

JPEG

بازدید رسمی هیئت افغانی با تدویر میز مدوری در مقر "دی.سی.ای." که منسوبین شعبات مربوطه را گردهم آورد، اختتام یافت. در این میز مدور تهداب رویکارهای همکاری، بخصوص در بخش آموزش کادرهای اطلاعات و ارتباطات از سوی "اس.ای.جی." و همچنان آموزش و پرورش آتش نشانان کابل در امور پاکسازی ساحه متضرر حین وقوع حوادث طبیعی که از سوی "بی.اس.پی.پی." تدریس می گردد، گذاشته شد.

JPEG

بدین مناسبت رئیس هیئت افغانی ، جهت ایجاد یک اتاق بحران مشابه به مرکز بحران وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه، آرزوی دریافت وسایل و تجهیزات لازمه را کرد، و از پشتیبانی کشور فرانسه اظهار سپاس و امتنان نمود.

JPEG

تاریخ نشر 26/10/2017

قسمت بالایی صفحه