بازدید پاسکال کونوِر از بامیان : زمانیکه یک هنرمند با فراموشی مبارزه می کند. [fr]

مجسمه ساز نامدار فرانسوی پاسکال کونوِر بتازگی سفری در بامیان داشت و از آنجا با رویکارهای جهت ایجاد آثاری که از همین حالا بدان دست اندرکار شده است، برگشت.

JPEG

پاسکال کونوِر خواست از بامیان بازدیدی بعمل آورد تا بخصوص به جاهای که قبلاً بوداهای سترگ و زیبا قرار داشت، خودرا برساند. این آثار عظیم و بی مانند باستانی در سال ۲۰۰۱ از سوی طالبان منهدم گردید.

هنرمند نامبرده از عزیمت اش در ماه مارچ گذشته خیلی هیجان زده به نظر می رسید و از بامیان با تعداد کثیری عکس ها و دو مفکوره ساخت مجسمه های برگشت و حین عودت به فرانسه معجلاً دست بکار شده است. برعلاوه، آقای کونوِر طی مسافرت خویش بدآنجا جهت تهیه یک گزارش مستندی اکنون زیر کار و تعبیه، مواد و موضوعاتی دریافت نمود. موصوف بین سالیان ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ دانش آموز شبانه روزی ویلای معتبر مِدیسیس بود.

JPEG

JPEG

هنرمند فرانسوی اظهار نمود : "اگر بوداها دیگر دراینجا جسماً نیستند، ولی همیشه حضور دارند." برای او حافظهء تصویر نیرومندتر از خود تصویر می باشد. پرسش ها درمورد حافظه و فراموشی عملاً در قلب فعالیت های این مجسمه ساز جا دارد. موصوف چندین فرمایش برای بنیاد ملی هنر معاصر پاریس و موزیم هنر مُدرن لوکزامبورگ را پذیرفته و بسر رسانیده و آثار هنری اش هم در فرانسه و خارج، منجمله در سازمان ملل متحد به نمایش گذاشته شده است.

برای دریافت معلومات مزید دربارهء پاسکال کونوِر و فعالیت های هنری اش، اینجا کلیک نمایید :

http://www.pascalconvert.fr/

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه