بازدید وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه از کابل (۱۹ نوامبر ۲۰۱۷ / ۲۸ عقرب ۱۳۹۶) [fr]

بروز یکشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۲۸ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه وارد کابل گردید.

JPEG

بدین مناسبت، موصوف از انتظامات جدید سفارت فرانسه مقیم افغانستان، بعد از وقوع سوءقصد مورخ ۳۱ می (۱۰ جوزا) تفتیش و وارسی نمود، و از خونسردی و شهامت کارمندان حاضر در ساحه ستایش و قدردانی بعمل آورد. متعاقباً، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه درحضورداشت نظامیان، ژاندارم ها و پولیس های موجود، با نهادن اکلیل گُلی به یادبود سربازان فرانسوی ای که در افغانستان کشته شده اند، پای مصلی منقوش و مرقوم با اسامی این جان باختگان، ادأی احترام نمود.

JPEG

عصر همین روز، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بحضور آقای محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شرفیاب گردید. ذوات بلند پایه فوق الذکر طی این ملاقات و مشافهه، روابط تاریخی میان جمهوری فرانسه و جمهوری اسلامی افغانستان را که در سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ هجری شمسی) با عقد معاهدهء دوستی مجدداً تأیید گردید، مطمح بحث و مداقه قرار دادند.

JPEG

از آقای لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، جنرال جون نیکُلسون، فرمانده مأموریت حمایت قاطع وابسته به نیروهای ناتو و همچنان سفیر کورنِلیوس زیمِرمَن، نمایندهء ملکی پیمان مذکور، استقبال و پذیرایی نمودند. ذوات یادشده طی بازدید و مذاکرات شان، درمورد حضور نظامی بین المللی و تحول اوضاع امنیتی در افغانستان تبادل نظر جامع نمودند.

JPEG

در آخر این دید و وادیدهای رسمی، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در مقابل خبرنگاران فرانسوی ظاهر شد، ابراز نظر نمود و به سوالات شان جواب های لازمه ارائه کرد. تمام خبرنامه های رسمی و پیامدهای رسانه ای در ربط برقی "ستوریفی" ذیل جمع بندی شده است. (le ministre sur LCI).

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه