بازدید هیئت سفارت فرانسه از مزارشریف [fr]


چندین عضو سفارت فرانسه به شمول جناب سفیر از شهر مزار شریف بین تاریخ های 18 الی 20 جنوری بازدید به عمل آوردند. اعضای متذکره در جریان این بازدید از طرف مقامات افغانی (معاون والی و رئیس شورای محلی ولایت بلخ، شاروال مزارشریف، قوماندان قول اردوی نمبر 209، رئیس صحت عامه، رئیس پوهنتون) پذیرایی شدند و با نمایندگان نهادهای متنوع بین المللی (دفتر مهاجرت سازمان ملل متحد برای افغانستان، سازمان انکشاف ملل متحد، ماموریت پولیس اروپایی در افغانستان) و نمایندگی های قنسلی مقیم شمال افغانستان ملاقات نمودند. اعضای سفارت فرانسه از چندین پروژه که توسط سازمان انکشافی ملل متحد تمویل گردیده بودند (کمک به کار های دستی زنان و ادغام مجدد طالبان اسبق به جامعه) نیز بازدید نمودند.

این بازدید زمینه تقدیر از همت و پشتکار یک ولایت متصل با چندین کشور منطقه را فراهم ساخت. همچنان بازدید متذکره در ارزیابی سطح پیشرفت بعضی از پروژه های برنامه همکاری فرانسه (انکشاف بخش زراعت، بانک خون در شفاخانه ولایتی) و در تشخیص برنامه های جدید به خصوص در رابطه به پوهنتون بلخ کمک نمود.

تاریخ نشر 27/01/2014

قسمت بالایی صفحه