بازدید هیئت افغانی مبارزه علیه مواد مخدر از فرانسه (از 20 الی 25 سپتامبر 2015 مطابق به 29 سنبله تا 3 میزان 1394) [fr]

یک هیئتی مرکب از برید جنرال بازمحمد احمدی، معین وزارت امور داخله، مسئول مبارزه علیه مسکرات و آمر پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان و جنرال امام الدین مطمئن، آمر واحدهای خاص پولیس مبارزه با مواد مخدر، معهء علی محمد احمدی ترجمان و اَتشهء امنیت داخلی، معاون بخش امنیت داخلی سفارت فرانسه، از تاریخ 20 الی 25 سپتامبر 2015 (29 سنبله تا 3 میزان 1394) به کشور فرانسه تشریف بردند.

JPEG

هدف از این سفرِ، معرفی ادارات فرانسوی موَظف در مبارزه علیه آفات مذکور به هیئت افغانی و پیگیری فعالیت های تعلیم دهی به پولیس افغانستان بوسیلهء اعزام متخصصین به کابل بود.

بدین مناسبت، ادارهء مرکزی پولیس عدلی و قضایی، مهمانان را پذیرایی نموده ونقش تاریخی خویش را منحیث شریک ممتاز در بُعد آموزش پولیس افغانستان یادآهانی نمود. دفتر مرکزی برای جلوگیری از قاچاق غیر قانونی مواد مخدر، دفتر مرکزی مبارزه علیه ارتشأ و جرایم مالی و مالیاتی، دلگۍ مسکرات نهاد ولایتی و امنیتی پولیس پاریس به ایشان معرفی گردید. شرکای افغان ما به طرزالعمل های پولیس فرانسه علاقه مندی نشان دادند.

در کاخ ستره محکمهء پاریس، یک هیئت قضات بُلند رتبه و متخصص امور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، نیز طرز برخورد و کارهای عملی فرانسه را در عرصهء مورد نظر تبادلات تشریح نمود.

گفتگوها در داخل مأموریت بین الوزارتی مبارزه برضد مواد مخدر و رفتار اعتیادگرایانه و دیده بان فرانسوی مسکرات و اعتیاد به سم و دخانیات، زمینه گستری نمود تا فصل مهم تدابیر پیشگیرانه به معتادین، مسئلهء که هرآن ذهن عام مردم افغانستان را بخود مشغول می دارد، مورد جر و بحث قرار گیرد.

این دید و وادیدها به شرکای افغان ما زمینه را مساعد ساخت تا موضوع مجادله با قاچاق مواد مخدر ، متمرکز بر مسکرات از زاویهء دیگر، یعنی سودهای بوجود آمده از این فعالیت های نامشروع، مطرح شود.

ریاست همکاری بین الملل عملکردهای مختلف گذشته و آیندهء ادارهء امنیت داخلی را وضاحت داد و دلبستگی کشور فرانسه به معاهدهء دوستی فرانسه و افغانستان، منعقده سال 2012 و حمایت اش را از پیگیری همکاری امنیتی میان مملکتین خاطر نشان ساخت.

تاریخ نشر 11/10/2015

قسمت بالایی صفحه