بازدید نماینده خاص فرانسه برای افغانستان و پاکستان از کابل [fr]

آقای اِمانویل لونً، نماینده خاص فرانسه برای افغانستان و پاکستان، بروز پنجشنبه ۱۱ فبروری ۲۰۱۶ (۲۲ دلو ۱۳۹۴)، بازیدی را در کابل انجام داد.

یوم پنجشنبه ۱۱ فبروری (۲۲ دلو)، رئیس آسیا و اقیانوسیه در وزارت امور خارجه فرانسه، آقای اِمانویل لونً که نماینده خاص فرانسه برای افغانستان و پاکستان نیز می باشد، یک بازید کاری را در کابل بسر رسانید. آقای لونً، طی این بازدید، علی الخصوص با آقای معصوم ستانکزایی وزیر دفاع افغانستان و همچنان با آقای نیکولاس هیسوم نماینده ویژه سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد بحث و گفتگو نمود.

نماینده خاص فرانسه برای افغانستان و پاکستان برعلاوه توانست تا از قرارگاه ها و اماکن فرانسه در کابل دیدار کند.

JPEG

این بازدید کوتاه به آقای اِمانویل لونً، با احراز دو مقام یعنی درعین زمان منحیث رئیس آسیا و اقیانوسیه در وزارت امور خارجه فرانسه یا "کِی دور سیِ" و نماینده خاص فرانسه برای افغانستان و پاکستان، زمینه را مساعد ساخت تا در مورد تعاملات و دورنماهای حضور فرانسه در افغانستان بازبینی و بررسی ای بعمل آورد.

تاریخ نشر 15/02/2016

قسمت بالایی صفحه