بازدید مطالعاتی یک هیئت قانون دانان افغان در چوکات شراکت با شورای ملی قضأت [fr]

از تاریخ ۱۱ الی ۲۰ دسامبر ۲۰۱۶ (از ۲۱ تا ۳۰ قوس ۱۳۹۵)، آقایان معنوی از انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، صحاک از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و فیضی از دفتر اداری ریاست جمهوری، در چهارچوب شراکت با شورای ملی قضأت فرانسه، به کشور فرانسه عزیمت نمودند.

JPEG

هدف از این بازدید آشنایی با نحوهء عملکرد عدالت در فرانسه و انکشاف یک واحد آموزشی در بخش روش شناسی تحقیقات عدلی و قضأیی با استاد ژان – کریستوف لاپوبل بود.

هیئت اعزامی از شورای ملی قضأت، مکتب عالی وکلای مدافع مشورت ها، "لِژیفرانس"، محکمه استیناف، شورای قانون اساسی، مکتب ملی منسوبین قضأیی، وزارت عدلیه، وزارت امور خارجه بازدید بعمل آورد. تبادلات عدیده ای درمورد شیوهء عملکرد عدالت، نقش وکیل مدافع و روندء ترتیب دهی و انسجام صورت پذیرفت.

به دنبال نخستین مأموریت بسررسیده در کابل در ماه اکتوبر ۲۰۱۶، استاد ژان – کریستوف لاپوبل و قانون دانان مذکور ترتیب دهی و انتظام تعلیمی را در بخش روش شناسی تحقیقات عدلی و قضأیی پیگیری نمودند. در اوایل سال ۲۰۱۷، این تعلیمات در افغانستان پیاده خواهد شد.

برنامهء فعالیت های یادشده با انجام ملاقاتی با عالیجناب آقای عبدالاله صدیقی، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در جمهوری فرانسه تکمیل گردید.

تاریخ نشر 02/01/2017

قسمت بالایی صفحه