بازدید مطالعاتی رئیس امنیت ملکی و مدیریت بحران های افغانستان از فرانسه [fr]

بازدید مطالعاتی مل پاسوال محبوب امیری، رئیس عمومی امنیت ملکی و مدیریت بحران ها (دی.ژی.اس.سی.ژی.سی.) و قوماندان عزیزالدین عزیزی، رئیس ارکانء دی.ژی.اس.سی.ژی.سی

JPEG

از تاریخ 28 سپتامبر 2015 الی 03 اکتوبر 2015 (از 06 تا 11 میزان 1394)، مل پاسوال محبوب امیری رئیس عمومی امنیت ملکی و مدیریت بحران ها (دی.ژی.اس.سی.ژی.سی.) و قوماندان عزیزالدین عزیزی رئیس ارکان امنیت ملکی و مدیریت بحران ها (دی.ژی.اس.سی.ژی.سی.)، جهت بهبود شیوه کاری امنیت ملکی کشور، با اخذ الهام و استفاده از طرزالعمل ها و نحوه عملکرد های فرانسوی در عرصهء امداد رسانی به آسیب دیدگان، مشخصاً حین وقوع حوادث و آفات طبیعی، یک بازدید مطالعاتی را در فرانسه انجام دادند.

مل پاسوال محبوب امیری، از جانب آقای پرِوو، رئیس نهاد ولایتی و امنیتی، رئیس عمومی و دگروال ناردَن، آمر مأموریت روابط بین المللی، در ریاست عمومی امنیت ملکی و مدیریت بحران ها (دی.ژی.اس.سی.ژی.سی.) پذیرایی شد. آقای امیری به میزبانان ضروریات خویش را در عرصهء آموزش ولوازم لازمه برای کارمندانی بخش امنیت ملکی و مدیریت بحران های کشور، بخصوص ضرورت به ایجاد، تعلیمات و تجهیز یک قطعهء خاص حمایوی ملی که قادر به عملکرد برای نجات دادن آسیب دیدگان حین بروز فاجعه ها و آفات طبیعی باشد، مطرح ساخت. این مأمول در مطابقت مستقیم با ماده های معاهدهء دوستی و همکاری میان فرانسه و افغانستان، منعقدهء ماه جنوری سال 2012 و نیز با روند استانبول قرار دارد. دول شریک روندء یادشده می بایستی در برج آگست 2015 در کابل جلسهء مشترک می داشتند.

تاریخ نشر 21/10/2015

قسمت بالایی صفحه