بازدید سفیر فرانسه از مرکز تداوی "کودکان اینجا و جاهای دیگر

بتاریخ 5 آگست مصادف 14 اسد 1393، سفیر فرانسه از مرکز تداوی متضررین از خشونت بازدید کرد. این مرکز صحی به ابتکار انجمن فرانسوی "کودکان اینجا و جاهای دیگر" و به همکاری موسسه "مراحل مهاجرت" که فعالیت اصلی اش امداد رسانی به مهاجرین در فرانسه می باشد، ایجاد گردیده است.
این بازدید فرصتی بود تا مرکز که از ماه می 2014 به فعالیت آغاز کرده بود، رسمآ افتتاح شود. طی این دیدار با 15روانشناس فارغ التحصیل پوهنتون کابل، با طبیب درمان روانی، همچنان با آقای رضآ جعفری مدیر مسوول مرکز و رئیس "کودکان اینجا و جاهای دیگر" و با موجودیت داکتر پییر دوترت متخصص تکالیف روانی و ضربات روحی و سرمنشی انجمن "مراحل مهاجرت"، ملاقات صورت پذیرفت. داکتر دوترت جهت آموزش روانشناسان افغان مرکز صحی، چهار بار در سال ماموریت های منظمی بسر می رساند.
با وجود اینکه مرکز جدیدآ ایجاد شده، ولی بیشتر از پیش مریضان را بخود جلب کرده است. خانواده ها، اطفال و زنان مریضان از رهنمایی مجانی روانشناسی اجتماعی مستفید می شوند. درافغانستان، مملکتی که مردم اش از 30 سال جنگ داغ دیده اند، چنین ساختارها تقریبآ وجود ندارد.
صبحگاه این روز به سفیر فرانسه این فرصت را مساعد ساخت تا پشتیبانی خودرا از موسسات و انجوهای فرانسوی که با مدنظر گرفتن نزدیکی و تداوم با افغانستان فعالیت می کنند، تجدید نماید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه