بازدید سفیر فرانسه از نهاد پولیس ملی نظم عامه افغانستان [fr]

بتاریخ ۱۴ آگست ۲۰‍۱۶ (۲۴ اسد ۱۳۹۵)، سفیر فرانسه با معیت معاون اتاشه امنیت داخلی از نهاد پولیس ملی نظم عامه افغانستان بازدید بعمل آورد.

پولیس ملی نظم عامه افغان آن واحد نخبهء وزارت امور داخله کشور است که دارای ۱۵۰۰۰ نفر منقسم در ۹ لوأ در سرتاسر افغانستان بوده و در حساسترین مأموریت ها یا عملیات ضد شورش، روزانه قادر به کنش در موجودیت شرایط فشار شدید می باشد.

JPEG

جنرال زمری پیکان آمر پولیس ملی نظم عامه، مأموریت های تولی اش و کارآموزان فراگیری لسان فرانسوی را که جهت سپردی نمودن کانکور دخول به مکتب افسران ژاندارمری "مُلَن"، رونده مکتب زبان "روشفور" اند، به سفیر فرانسه در افغانستان معرفی نمود. (بتازگی نخستین افسر جوان افغانیکه طی سال ۲۰۱۶ در فرانسه تعلیمات خویش را بسر رسانیده است، با پولیس ملی نظم عامه پیوست.) متعاقباً بلوک های مسئول مدیریت سالم و مردمی اجتماعات همگانی و خنثی سازی آلات انفجاری، نمایشات حرفوی و عملی شان را اجرا کردند. بالاخره، جنرال پیکان در چوکات مسلکی شدن لوأهای پولیس ملی نظم عامه افغانستان بر اهمیت خاص حمایه پایدار فرانسه تأکید ورزید.

فرانسه از سال ۲۰۱۰ بدینسو از پولیس ملی نظم عامه افغانستان، بخصوص در عرصهء تنظیم تعلیمات خاص در محیط طبیعی خود از سوی متخصصین فرانسوی فرستاده شده به کابل، و اما نیز در مرکز ملی تعلیمات ژاندارمری ملی "سَنت – استیهِ" به نفع کادرهای این واحد، پشتیبانی می کند. برعلاوه، پولیس نظم عامه افغانستان برخوردار از حضور یک مشاور – همکار ژاندارمری نزد فرمانده نهاد مذکور می باشد.

JPEG

سفیر ژان – فرانسوا ریشیهِ افزود که پولیس ملی نظم عامه افغانستان یک نمادی از پیروزی و مایه مباهات ساحهء همکاری امنیتی فرانسه در تبانی با معاهدهء دوستی و همکاری منعقدهء سال ۲۰۱۲ میان فرا نسه و افغانستان است. نامبرده از ادامهء حمایت بخش خدمات امنیت داخلی سفارت فرانسه و همچنان از پیگیری پشتیبانی مقامات فرانسوی، اطمینان داد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه