بازدید سفیر فرانسه از موزیم ملی افغانستان

بتاریخ ۳ اپریل ۲۰۱۹ میلادی (۱۴ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی)، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان معهء رئیس هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان–"دافا" از موزیم ملی افغانستان واقع دارالامان کابل و از آثار قدیمی و صحیفه های تاریخی گرانبهای افغانستان در این موزیم ملی بازدید بعمل آورد.

JPEG

هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان–"دافا" از سال ۱۹۲۲ میلادی (۱۳۰۱ هجری شمسی) بدینسو، درعرصه های باستانشناسی و فرهنگ با افغانستان کمک و همکاری می کند.

JPEG
JPEG

تاریخ نشر 07/04/2019

قسمت بالایی صفحه