بازدید سفیر فرانسه از روند تفتیش آرا بروز پنجشنبه 7 آگست 2014.

بتاریخ 7 آگست مصادف 16 اسد 1393، سفیر فرانسه آقای ژان میشل مارلو سفیر فرانسه جهت بازدید از روند جاری تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به مقر کمیسیون مستقل انتخابات تشریف برد. فرانسه در این روند فعالانه سهیم است : از آغاز پروسه، بیش از 10 مامور سفارت برعلاوه وظایف یومیه ئی شان داوطلبانه حاضر شدند تا در این ماموریتٍ نظارت سهم گیرند. کم و بیش از ده متخصص فرانسوی در چهارچوب اتحادیه اروپا در زمرهً ناظرین بین المللی که طی چند روز اخیر به کابل آمده اند، شامل هستند.
این آمادگی استثنایی بازگوی اهمیت جریانات است. خیلی مهم است که در حیطهً احترام متقابل، این بازرسی آرا بصورت معتبر و شفاف ادامه یابد.

تاریخ نشر 28/08/2014

قسمت بالایی صفحه