بازدید سفیر از ولایت پنجشیر [fr]

به تاریخ 31 اکتوبر جناب سفیر فرانسه از ولایت پنجشیر دیدن نمود. در دروازه ورودی ولایت وی توسط مولانا عبدالرحمان کبیری والی سرپرست که فقط بعد از این بازدید به سمت والی رسمی معرفی شد، پذیرایی گردید. با همراهی والی صاحب سفیر به مکتب اناث ملالی رفته که فعالیت آن توسط یک موسسه فرانسوی ‘به نام افغانستان آزاد’ حمایت گردیده و قسماً توسط سفارت فرانسه و آژانس انکشافی فرانسه تمویل میگردد. درین مکتب سفیر با مسوولین چه اناث و چه ذکور صحبت نموده و دریافت که آنها با شوق و وفاداری مصروف اجرای وظیفه اند.

درین بازدید سفیر با جناب کبیری والی ولایت در اقامتگاه رسمی اش ملاقات نمود.

متعاقباً سفیر فرانسه توسط فامیل مسعود به نمایندگی آقای ولی و یحیا مسعود در خانه تاریخی قوماندان مسعود به صرف نان چاشت دعوت گردیدند. بعداً یکجا با آنها از آرامگاه قوماندان مسعود که قربانی یک حمله تروریستی گردید، بازدید به عمل آوردند و در آنجا سفیر از وفاداری کشور فرانسه به یادبود از قوماندان مسعود یادآور گردید.

پنجشیر نقش بزرگ در روابط تاریخی میان فرانسه و افغانستان بازی نموده است. قرار است ملاقات بین والی پنجشیر و بخشهای سفارت فرانسه و آژانس انکشافی فرانسه به زودی صورت گیرد.

تاریخ نشر 07/11/2013

قسمت بالایی صفحه