بازدید سفرأی اتحادیهء اروپا از کُمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان – (کابل، ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۹ / ۱۸ میزان ۱۳۹۸)

بروز پنجشنبه ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۱۸ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی، سفرأی اتحادیهء اروپا بشمول سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان از دفاتر کُمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان بازدید بعمل آورده و با مسئولین این کُمیسیون ملاقات و مشافهه کاری انجام دادند.

JPEG

سفرأی اتحادیهء اروپا مقیم افغانستان در محل، مراتب تحریض سدید و ادامهء پشتیبانی شان را از کُمیسیون مذکور در راستای حفظ بیطرفی، اتحاد، معیارعالی مسلکی در اجرای امور محوله و انطباق رسالت اش با قانون انتخاباتی یادآور شدند.

JPEG

The EU Ambassadors to #Afghanistan just returned from visiting @IECCAfghanistan
where they reiterated strong encouragement and continued support to the Commission to maintain its impartiality, unity, highest professional standard and compliance to the Electoral Law.

تاریخ نشر 13/10/2019

قسمت بالایی صفحه