بازدید سرپرست سفارت فرانسه در افغانستان از شبکهء تلویزیونی طلوع نیوز (کابل، ۲۹ جنوری ۲۰۱۹ / ۹ دلو ۱۳۹۷)

بروز سه شنبه ۲۹ جنوری ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۹ دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی، سرپرست سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، نخست از ستودیو و دفاتر کاری شبکهء تلویزیونی طلوع نیوز بازدید بعمل آورد، و متعاقباً با تیم خبرنگاران و دیگر کارمندان زحمتکش، فعال و مستعد این شبکهء تلویزیونی ملاقات و گفتگو نمود. موصوف طی این دیدار دوستانه، از اطلاع رسانی سریع، مجدانه و پیگیر مجریان و خبرنگاران تلویزیون طلوع نیوز به جمیع افغان ها تمجید و ستایش نمود. کشور فرانسه از آزادی مطبوعات و رسانه ها که یک دستآوردی اساسی هفده سال اخیر در افغانستان محسوب می گردد، حمایت می کند.

JPEG

تاریخ نشر 31/01/2019

قسمت بالایی صفحه