بازدید رومَن آندرهِ، آمر پروژه در بخش صحت و حمایه اجتماعی (AFD) یا آژانس انکشافی فرانسه

از تاریخ 24 تا 31 جولای 2015 مصادف به 2 الی 9 اسد 1394، آقای رومَن آندرهِ آمر پروژه در بخش صحت و حمایه اجتماعی (AFD) یا آژانس انکشافی فرانسه، جهت پیگیری و ارزیابی پروژه های تمویل شده از سوی آژانس مذکور در بخش بهداشت، به کابل آمد. بمناسبت نخستین کمیته رهنمای"اچ.ای.پی.ای" یا برنامهء صحت طفل و مادر که طی سال های 2015 و 2020 در ولایات بامیان، بغلان، بدخشان و کابل بواسطه شبکهء توسعوی آغا خان پا در عرصه عمل می گذارد و از سوی آژانس انکشافی فرانسه و "دی.اف.ای.تی.دی" تمویل می گردد، صورت پذیرفت.

این نشست، با حضورداشت معین و نمایندگان وزارت صحت عامهء افغانستان، شبکهء توسعوی آغا خان، بنیاد آغا خان، "دی.اف.ای.تی.دی" و آژانس انکشافی فرانسه در سفارت کانادا در کابل دایر گردید.

در ضمنِ این مأموریت، یک بازدیدی نیز از فاز دوم اعمار"انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال" بعمل آمد. این تعمیرء انستیتیوت که تحتِ ساخت و کار قرار دارد، در بهار سال 2016 نهاد محور طفل و مادر را در خود جا خواهد داد. نهاد طبی فوق الذکر خواهد کوشید تا به مکانء سویه طبابت عالی، شناسایی، کارشناسی و آموزش برای بعهده گرفتن مراحل حاملگی، زایمان و آسیب شناسی حین نوزادی مبدل گردد.

تاریخ نشر 06/08/2015

قسمت بالایی صفحه