بازدید رسمی یک هیئت بلند رتبه وزارت دفاع ملی افغانستان از نهادهای تعلیمات نظامی فرانسه (۱۹ – ۲۴ نوامبر ۲۰۱۷ / ۲۸ عقرب – ۳ قوس ۱۳۹۶) [fr]

از روز یکشنبه ۱۹ الی روز جمعه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (از ۲۸ عقرب تا ۳ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی)، یک هیئت بلند رتبه نظامی وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان از بعضی نهادهای تعلیمات نظامی جمهوری فرانسه بازدید کاری و رسمی بعمل آورد، و با کارآموزانی افغانی که اکنون درچوکات برنامه های در حال تطبیق از سوی بخش همکاری نظامی جمهوری فرانسه و آنهم در اثر سعی و تلاش مستمر سفارت فرانسه مقیم کابل از آنها پذیرایی و میزبانی بعمل می آید، ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

از روز یکشنبه ۱۹ الی روز جمعه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (از ۲۸ عقرب تا ۳ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی)، یک هیئت بلند پایه وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان، جهت انجام یک بازدید رسمی از بعضی انستیتیوت های تعلیمات نظامی جمهوری فرانسه، عازم این کشور گردید. هیئت مزبور مرکب بود از جنرال محمد صادق نیکبین، رئیس ساختار ستردرستیز اردوی ملی، جنرال مرادی قوماندان اکادمی قوماندانیت و قرارگاهی و جنرال احمدالله داور، قوماندان اکادمی ملی نظامی جمهوری افغانستان.

طی این عزیمت و بازدید رسمی هیئت افغانی، شرکای مان از سطح عالی تعلیمات ارائه شده به افسران فرانسوی ای که کارآموزان افغانی گسیل شده به فرانسه نیز از آن بهره می برند، مطلع گردیدند. اعضای هیئت مذکور با کارآموزانی که از جمهوری اسلامی افغانستان مواصلت نموده اند و اکنون در داخل انستیتیوت های تعلیمات نظامی مان مدغم گردیده و مورد پذیرایی و استقبال قرار دارند، هم ملاقات و گفتگو انجام دادند. دو تن از افسران افغانی یک مقطع تعلیمی چهار ساله را در مکتب نظامی معتبر "سَنت – سیر" پیگیری می نمایند، این درحالیکه یک افسر افغان به رتبه لومړی بریدمن در بخش قوهء پیاده در داخل مکاتب "دراگینیان" کسب تخصص می نماید و دومی، به منصب قوماندان موفق به شمولیت در مکتب سخت گیر و پرتوقع ارکان حرب پاریس گردیده است.

JPEG

شراکت و همکاری میان اردوی جمهوری فرانسه و اردوی ملی جمهوری اسلامی افغانستان که از ده ها سال بدینسو تداوم دارد، امروز با بذل تلاش های چشمگیر در همکاری نظامی فرانسه تجلی می یابد، و نماد بخشی از تعهد دوستی است که فرانسه را با افغانستان پیوند می دهد.

بذل این جد و جهدها طی سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) درچهارچوب برنامه های آموزش دهی به بهترین افسران افغانی که از سوی سفارت فرانسه مقیم کابل پشتیبانی می گردد، بیشتر تحکیم خواهد یافت.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه