بازدید رسمی وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان از "میلیپول" پاریس – فرانسه (۲۱ – ۲۴ نوامبر ۲۰۱۷ / ۳۰ عقرب – ۳ قوس ۱۳۹۶) [fr]

بنأ بدعوت رسمی جمهوری فرانسه، یک هیئت افغانی به رهبری آقای ویس احمد برمک، وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان معهء بخش امنیت امور داخلی سفارت فرانسه مقیم افغانستان، از روز سه شنبه ۲۱ الی روز جمعه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (از ۳۰ عقرب تا ۳ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی) عازم جمهوری فرانسه گردید و به تالار "میلیپول" پاریس تشریف برد.

JPEG

تالار بین المللی "میلیپول" محل تقاطع فعالان بین المللی در بخش امور امنیت داخلی محسوب می گردد. در یک محل استثنأیی و در عین زمان، کاردانی، مهارت و بدعت تمامی سکتورهای فعالیت های وابسته به امنیت داخلی در آنجا سالانه تجمع نموده و از خود نمایندگی دارند.

JPEG

آقای ویس احمد برمک، وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان به وسایل و سامان آلات عصری ای که می تواند در اکمال و تجهیز واحدهای مربوط به وزارت مربوطه اش ممد و موثر واقع گردد، علاقه مندی خاصی نشان داد. موصوف در محل مذکور، از غرفه های مسلکیانی که فنآوری های جدید را در عرصه های مبارزه علیه دهشت افگنی، قاچاق سازمان یافته، حفظ نظم عامه، محافظت از افراد و اموال، تأمین امنیت اماکن عامه، حمل و نقل، تأمین امنیت راه ها و امور ملکی، حفاظت نیروهای پولیس ... ارائه می نمودند، بازدید بعمل آورد.

JPEG

آقای برمک، وزیر امور داخله افغانستان طی بازدیداش از فرانسه سه بار با آقای ژِرارد کولومب، همتای فرانسوی اش، و همچنان با رئیسه بخش همکاری بین المللی وزارت امور داخله جمهوری فرانسه در تالار "میلیپول" پاریس ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

این بازدید رسمی زمینهء روی دست گرفتن یک رویکار همکاری میان لوای ریاست اطفائیه پاریس و لوای ریاست اطفائیه کابل را در روند برگشت و تبادلات تجارب بریافته از اقدامات به دخالت علیه اعمال دهشت افگنانه، و همچنان نیز برای تنظیم و تدوین دوره های آینده تعلیمات و ایجاد واحدهای امنیت ملکی افغانستان که مسئول حوادث طبیعی اند، فراهم کرد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه