بازدید رسمی رئیس جمهور امانوئل ماکرون از دنمارک (۲۸ – ۲۹ آگست ۲۰۱۸ / ۶ – ۷ سنبله ۱۳۹۷)

آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه ، بروزهای سه شنبه ۲۸ و چهارشنبه ۲۹ آگست ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۶ و ۷ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی، از دولت شاهی دنمارک یک بازدید رسمی بعمل آورد.

JPEG

مشارالیه را خانم ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپایی نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه مشایعت و بدرقه می نمود.

این بازدید رسمی و دولتی با اصدار چندین اعلامیه و عقد توافقنامه ها میان مملکتین رقم خورد

JPEG

اعلامیهء جمهوری فرانسه و دولت شاهی دنمارک درعرصهء دفاع اروپا :
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/joint_declaration_frdk_defense_version_fr_cle4f1179.pdf

توافقنامهء جمهوری فرانسه و دولت شاهی دنمارک در قسمت تولید مشترک آثار سینمایی :
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/20180604_-_co-production_treaty_-_fr_dk-fr1_cle842be9.pdf

اعلامیهء جمهوری فرانسه و دولت شاهی دنمارک درعرصهء انرژی و اقلیم :
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/2018_08_28_doi_energie_climat_final_fr_cle8b862d.pdf

اعلامیه مشترک درمورد چهار محور انکشاف در ساحل :
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/2018_08_24_sahel_joint_declaration_final_version_fr_cle44d86f.pdf

اعلامیه در بخش تحصیلات عالی و تحقیقات :
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/loi_enseignement_sup_et_recherche_fr_dk_20180824_cle841b77.pdf

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/danemark/evenements/article/visite-d-etat-d-emmanuel-macron-au-danemark-28-29-08-18

تاریخ نشر 30/08/2018

قسمت بالایی صفحه