بازدید رئیس موَسسه فرانسوی "مَدیرا" از سفارت فرانسه [fr]

سفیر فرانسه بتاریخ 26 اکتوبر 2015 (4 عقرب 1394) از آقای رِژیس کوتچِت رئیس موسسه فرانسوی "مَدیرا" (مأموریت کمک به انکشاف اقتصادهای روستایی در افغانستان) به مناسبت عزیمت موصوف در افغانستان، پذیرایی بعمل آورد.

موَسسه فرانسوی "مَدیرا" در سال 1988 در پاریس تأسیس شد و علی الخصوص در افغانستان وظیفهء خودکفایی جوامع محلی افغان را در راستای عملی ساختن ابتکارات توسعوی شان بعهده دارد. سفارت فرانسه در افغانستان بطور متداوم از پروژه های "مَدیرا" که اقتصاد روستایی را در مرکز ثقل خود قرار می دهد، پشتیبانی می کند.

انجمن "مَدیرا" در ولایات مرکزی و شرقی کشورخیلی فعال بوده و عملکردهای اش خاصتاً در بخش های زراعت، باغداری، آبیاری و همچنان صحت حیوانات انسجام می یابد. موَسسه نامبرده می کوشد تا به مردم کشور در اجرای برنامه ها سهم فعال داده و بدینگونه اجتماعات را در محور رویکارهای خویش قرار می دهد.

JPEG

تاریخ نشر 11/11/2015

قسمت بالایی صفحه