بازدید رئیس انجمن فرانسوی "اَفرَن" از سفارت فرانسه [fr]

بتاریخ 21 اکتوبر 2015 (29 میزان 1394)، سفیر فرانسه از آقای فیلیپ بِرتونِش رئیس انجمن فرانسوی "اَفرَن" (دوستی فرانسه – افغانستان) بخاطر سفر اخیرالذکر در افغانستان، پذیرایی نمود.

انجمن فرانسوی "اَفرَن"، به تعقیب اشغال افغانستان از سوی اتحاد جماهر شوروی وقت، در سال 1980 ایجاد گردید و بطور اختصاصی در افغانستان فعالیت داشته و خاصتاً در ساحهء تعلیم و تربیه عرضه خدمات می نماید. انجمن مذکور نظر به سابقه و کار پیگیرانه اش، روابط ویژه ای با اجتماعات محل خلق کرده است. سفارت فرانسه در افغانستان از رویکارهای این انجمن منظماً حمایت می نماید.

"اَفرَن" بتاریخ 8 نوامبر (17 عقرب) سی و پنجمین سالگرد خودرا در پاریس تجلیل می کند. به مناسبت مراسم یاد شده یک مجموعه جدیدی از "اخبار و رویدادهای افغانستان" که یک مجله ای از تحلیل های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان می باشد، چاپ خواهد شد.

JPEG

تاریخ نشر 09/11/2015

قسمت بالایی صفحه