بازدید در مقر DCDA، مسئول انکشاف شهر جدید کابل [fr]

JPEG

بتاریخ 12 نوامبر 2014 مصادف 21 عقرب 1393، سفیر فرانسه، آمر شعبهَ اقتصاد و مشاور همکاری سفارت بازدیدی از مقرِ شرکت عامه مسئول انکشاف شهرجدید کابل، ده سبز – باریک آب، بعمل آوردند. این پروژه بُلندپروازنه ای که بایستی 3 میلیون باشنده را بالاخره در خود جاگزین کند، بر بنیاد یک راهبردِ تعبیه شده بوسیلهَ آژانس فرانسوی ای.اِس مهندسی – ستودیو توسعه داده شده است. برنامهَ متذکره در چندین مرحله پیاده خواهد شد. قسمت اول آن باید بزودی آغاز شود.

تیم رهبری کننده ای پروژه با پذیرایی از اعضای سفارت، درحالیکه بر تصامیم اتخاذ شده جهت کسب اطمینان به ایجاد زیربناهای ضروری عامه با مراعات نمودن شاخص های زیست محیطی تاَکید می ورزید، ضرورت این رویکرد را خاطر نشان ساخت ؛ رویکردی که باید اجازهَ انتظام توسعوی، مگر تا بحال درهم وبرهمِ کابل را بدهد.

شهرِ جدید ده سبز – باریک آب، براعتماد مقامات، سرمایه گذاران خصوصی افغان و جامعهَ جهانی در انکشاف متوسط و طویل المدت کشور گواهی می دهد. این شهرنو، دورنماهای دلچسپی را به شرکت های ما می گشاید.

تاریخ نشر 23/11/2014

قسمت بالایی صفحه