بازدید جنرال زمری پیکان قوماندان پولیس نظام عامه از فرانسه [fr]

جنرال زمری پیکان قوماندان عمومی پولیس ملی نظام عامه (ANCOP) به تاریخ 19 الی 24 جنوری از طریق دعوت ژاندارمری ملی از فرانسه بازدید به عمل آورد. این بازدید در چوکات پروسه انتقال مسوولیتهای امنیتی از قوای ائیتلاف به مقامات افغانی صورت گرفت. در واقع، (ANCOP) به مثابه یک قوای سیار مانند ژاندارمری به شمار میرود. بدینترتیب، این بازید برای جنرال صاحب پیکان مفید بود تا در آینده قوای پولیس نظم عامه از یک مرحله عملیاتی جنگی به طرف وضعیت صلح گذار نماید. جنرال زمری در جریان این سفر توانست در جلسات متعدد کاری چه در ریاست عمومی ژاندارمری و چه در مکاتب قطعات عملیاتی (مکتب افسران ژاندارمری، مکتب خوردظابطان شومان، قطعه عملیاتی و زرهی سیار، غند نمبر یک پیاده گارد جمهوری و بلوکهای عملیاتی) اشتراک ورزید. در اخیر، جنرال دونیس فارویی قوماندان عمومی قوای ژاندامری نشان افتخاری قوای مسلح را به جنرال زمری تفویض نمود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه